www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครตรัง รับสมัครพนักงานจ้าง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

เทศบาลนครตรัง รับสมัครพนักงานจ้าง 33 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช-ปวส ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่


เทศบาลนครตรัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท

– วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท

– วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ

 

3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท

– วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การ จัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

 

4.ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา

เงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท

– วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงาน ก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

 

5.ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย

 

6.ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา


พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จํากัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่)

1. พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง 6 ล้อ) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

2. พนักงานขับรถยนต์ (รถกระบะ) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

3. พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ) 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

4. คนงานประจํารถขยะ 15 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

5. คนงานทําหน้าที่ฌาปนสถาน 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

6. เจ้าหน้าที่ช่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 อัตรา

7. เจ้าหน้าที่ช่วยงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบ สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๒๑-๐๗๔๖ ต่อ ๑๒๑๔ ในวันและเวลาราชการ

 หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนํามายื่นสมัครพร้อมใบสมัคร มี ดังนี้

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จํานวน ๑ ฉบับ

๒. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้ง เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันสมัคร จํานวน ๓ รูป

๔ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

๕ สําเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ในกรณีที่ไม่สามารถนํา หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุ สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับ สมัครมายื่นแทนก็ได้ (เฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจ สําหรับผู้มีคุณวุฒิ)

๖ สําเนาหลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (สด.๙) (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

๗ สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส

๘ สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (สําหรับผู้สมัครตําแหน่งพนักงาน ขับรถยนต์(รถกระบะ)

๙ สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภททุกประเภท ชนิดที่ ๒,๓,๔ (สําหรับผู้สมัคร ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง 6 ล้อ ) และตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ)

ทั้งนี้ หลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสําเนาถูกต้องและ ลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย


ที่อยู่ เทศบาลนครตรัง103 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง ตรัง 92000 โทร0-7521-8017

เว็บไซต์เทศบาล

โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -