www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลตําบลโนนเจริญ บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 สิงหาคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลตําบลโนนเจริญ บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้าง  6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-14 สิงหาคม 25ุ62

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เทศบาลตําบลโนนเจริญ  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

 

1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

  • ไม่จำกัดวุฒิ

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง

มีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1 อัตรา –  ขับรถรถบรรทุกขยะ

  • ไม่จำกัดวุฒิ

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง

มีใบขับขี่ประเภท 2

 

3. ภารโรง 1 อัตรา

  • ไม่จำกัดวุฒิ

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

4. คนงาน 1 อัตรา

  • ไม่จำกัดวุฒิ

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

5. คนงานประจํารถขยะ 2 อัตรา 

  • ไม่จำกัดวุฒิ

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง

***ทุกตำแหน่ง ใช้วิธีสอบคัดเลือก มีเงินเดือน รวมค่าครองชีพ  10,000 บาท   ผู้สอบผ่านเกณฑ์ขึ้นบัญชี  1 ปี  ***

 


การรับสมัคร

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนเจริญ อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ 1-14 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4419-7227 ต่อ 0  โปรดแต่งกายชุดภาพ 

ที่อยู่

สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนเจริญ อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  โทร.0-4419-7227


หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมกับใบสมัครคัดเลือก

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด 3 X 3.5 ซม ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน   6 เดือน จํานวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย)

2. สำเนาวุฒิการศึกษาหรือระเบียนการศึกษาที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่สมัคร  

3. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ

7. หนังสือยินยอมให้ทำการสมัครจากต้นสังกัด

8. ใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมาย

9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครไม่ตรงกัน)


โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -