www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2552

- Advertisement -

เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา  งานไม่จำกัดวุฒิ ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2552

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

 

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 15,800 บาท

  • มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิ อื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ – มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
  •  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

พนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

  • งานไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและช่านาญงานในหน้าที่เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย (ใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป)
  1. พนักงานเทศกิจ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

  • งานไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที

 3.คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) 1 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

  • งานไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4.พนักงานดับเพลิง 4 อัตรา

เดือน 10,000 บาท

  • งานไม่จำกัดวุฒิมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
การสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2562  มีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 50 บาท

ที่อยู่

สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

100 ม.8 ถนน สุขุมวิท ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180


หลักฐานการสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครฯ พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งใน หลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ในเอกสาร ดังนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี จํานวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตําแหน่งที่เลือกสรรหลังรูปถ่าย ด้วยตัวบรรจง

2. สําเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายจํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -