www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลตําบลวิชิต ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 ธค. 61

- Advertisement -

เทศบาลตําบลวิชิต ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 ธันวาคม 2561

หางานในภูเก็ตเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่


เทศบาลตําบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท ไม่ขอวุฒิ ต้องการใบรับรองทักษะ 5 ปีและมีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2
  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท วุฒิ ปวช. ปวส.ขึ้นไป
  3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท วุฒิ ปวช ปวส สายโยธา ก่อสร้าง 
  4. ผู้ช่วยวิศวกรโยธร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
  5. พนักขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท ไม่ขอวุฒิ ต้องการใบรับรองทักษะ 5 ปีและมีใบขับขี่ไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป

 

พนักงานจ้างทั่วไป

  1. พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่ขอวุฒิ มีความเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่ 
  2. คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาทไม่ขอวุฒิ มีความเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่ 
  3. คนสวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่ขอวุฒิ มีความเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่ 
  4. คนงานประจํารถขยะ 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่ขอวุฒิ มีความเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่ 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลวิชิต อําเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 11-19 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ค่าธรรมเนียม 50 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิณสมรรถนะ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 และเข้ารับการทดสอบสมรรถนะในวันที่ 7 มกราคม 2562


เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป

๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ จํานวน ๑ ฉบับ

๓) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๔) สําเนาหลักฐานการศึกษา เช่น สําเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียบ แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๕) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ต้องไม่หมดอายุ) จํานวน ๑ ฉบับ คือ

– สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด (กรณีสมัครสอบตําแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา)

5) หนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ ในกรณีเป็นตําแหน่งที่ ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน

๗) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย


ที่อยู่

เทศบาลตําบลวิชิต ภูเก็ต 4/1 หมุ่ที่ 1 ถนน เจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 0-7652-5100

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่ 


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -