www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลตําบลราไวย์ ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2552

- Advertisement -

เทศบาลตําบลราไวย์ ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 16 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – ปริญญาตรีขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2552

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

 

เทศบาลตําบลราไวย์ ภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

1. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์

 

2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท 

  • วุฒิปวช. ปวส หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงาน ก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทศนี้ศสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 

 

3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400 -13 285 บาท 

  • วุฒิปวช. ปวส หรือเทียบเท่า ใในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่อง เย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ

 

4 ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

  •  ได้รับปริญญาตรี โท เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

  • มีความรู้ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ และ ได้รับอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย ซึ่งได้รับอนุญาตระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

พนักงานจ้างทั่วไป

*งานไม่จำกัดวุฒิ ขอทักษะ อายุ 18-60 ปี

1. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

  • มีความรู้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่

 

2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

  • มีความรู้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่ มีใบขับขี่

 

3. คนสวน 2 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

  • มีความรู้เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม่ประดับ ไม้ดัด

 

4. คนงานทั่วไป 1 อัตรา

  • เงินเดือน 10,000 บาท

 

5. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

เงินเดือน 10000 บาท

  • วุฒิม.3 ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

 

6. คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 3 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครตัวยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ มีค่าธรรมเนียม 20 – 50 บาทตามแต่ละตำแหน่ง

ที่อยู่

สำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ หมู่6 , ถนนวิเศษ, ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, 83130 83100
โทรศัพท์: 076 613 801

หลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

2) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป

4) ใบรับรองแพทย์แสดงความไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคุณสมบัติในข้อ 2. 1 (4) ของประกาศนี้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1เดือน

6) หลักฐานการศึกษา เช่น ใบสุทธิ  ประกาศนียบัตร หรือ”วุฒิบัตรอื่น (ฉบับภาษาไทย) จํานวน 1 ฉบับ

7) สาเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภทที่ ๑ สําหรับยาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และสําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภทที่ ๒ ซึ่งได้รับอนุญาตระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี สําหรับตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)

8) ใบรับรองการออกใบอนุญาตขับรถยนต์จากสํานักงานขนส่งจังหวัด (ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ))

9) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ตําแหน่งสําหรับประสาท ผู้มีทักษะ) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

10) เจ้าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

11) หนังสือรับรองการฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง

 


โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -