www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลตําบลบ้านกลาง ปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลตําบลบ้านกลาง ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา มีงานไม่จำกัดวุฒิ ปวช ปวท ปวส สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!


เทศบาลตําบลบ้านกลาง ปทุมธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400-11,500 บาท 

– วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงาน ก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา 

 

2.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400-1,1500 บาท 

– วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่อง เย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ

 

3.คนสวน (ทักษะ) 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

– มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้การจัดส่วนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท 

– มีความรู้ความสามารถชํานาญในการขับเครื่องจักรขนาดเบาได้เป็นอย่างดี จะได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานนั้น

 

5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ) 4 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– มีความรู้ความสามารถชํานาญงาน และทักษะ ตามที่กําหนด 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน 9,000 บาท

1. คนงาน (กองช่าง) 3 อัตรา 

2. พนักงานขับขับรถยนต์ 1 อัตรา 

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา 

4. คนงานประจํารถขยะ 7 อัตรา 

5. คนงาน กองสาธารณสุข 7 อัตรา


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.02-567-3488-9 ต่อ 202

เทศบาลตําบลบ้านกลาง ปทุมธานี

333 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ 0-2567-3488


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑. ใบสมัครตามแบบของเทศบาลตําบลบ้านกลาง จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน ๓ รูป

๓. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

 ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๕. สําเนาหนังสือรับรองผ่านการเลือกเป็นทหาร (ในกรณีผู้สมัครเป็นชาย) จํานวน ๑ ฉบับ

 ๖. สําเนาคุณวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ

๗. ใบรับรองแพทย์ (ให้ไว้ไม่เกิน ๓ เดือน) จํานวน ๑ ฉบับ

๘. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) 

๙. หนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน (ถ้ามี) 

๑๐.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) *เงื่อนไข สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกหน้าเอกสาร

โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -