www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลตําบลบางเมือง สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2552

- Advertisement -

เทศบาลตําบลบางเมือง สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ม.3 – ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2552

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

 

เทศบาลตําบลบางเมือง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  14 อัตรา

 

1. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฏหมาย

 

2.ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 

3.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 5 อัตรา   (ขาดแคลน ต้องการด่วน)

เงินเดือน 15,000 บาท

  •  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิ อื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ หรือ  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400-13,285 บาท

  • วุฒิ ปวท. ปวช. ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย กว่า 12 ชั่วโมง

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ผู้ประกอบอาหาร 3 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

  • วุฒิการศึกษาภาคบังคับ

 

2. นักการ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

  • วุฒิการศึกษาภาคบังคับ

 

3. ภารโรง 2 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

  • วุฒิการศึกษาภาคบังคับ

การสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครตัวยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2360-3427

ที่อยู่

สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางเมือง  เลขที่ 9 หมู่ 7 ถนนอยู่สุข ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270  โทรศัพท์: 02 388 3427

 หลักฐานประกอบในการสมัคร 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร  1  ฉบับ 

2.สําเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ (ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือ ใบระเบียนแสดงผล การศึกษา)

3.ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่จะสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

5. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  1 ฉบับ

6. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ลงลายมือชื่อรับรองหลังรูปถ่ายด้วย)

7. หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) เป็นต้น จำนวน  1 ฉบับ


โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -