www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลตําบลบางปู รับสมัครพนักงานจ้าง 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

เทศบาลตําบลบางปู สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 136 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ม.3-ม.6 ปวช-ปวส.ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2562

เทศบาลตําบลบางปู สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 136 อัตรา คลิ๊กอ่าน 

อบต บางเสาธง สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 50 อัตรา 

อบต.บางยอ สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา คลิ๊กอ่าน!

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่


เทศบาลตําบลบางปู สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 136 อัตรา

*จำกัดอายุ 18-60 ปีทุกตำแหน่ง

๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จํานวน 10 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทําหน้าที่เป็นพนักงานประจํารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ํา ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ ดับเพลิง และน้ํายาเคมีต่างๆ หรือ

๒. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

 

๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานเทศกิจ จํานวน 5 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุม ดูแล การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ร่วมกับตํารวจท้องที่ เก็บ-ยก สิ่งของที่ตั้งวางบนทางเท้า และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.๓ – ม.๓ หรือเทียบเท่า

 

๑.๓ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 5 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาต ขับรถตามกฎหมาย

 

๑.๔ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง แม่ครัว จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทําหน้าที่จัดเตรียมอาหาร ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงานดังกล่าว หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องสําหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการ และปฏิบัติงานตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

งานไม่จำกัดวุฒิ  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การครัวเรือน

 

๑.๕ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 8 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ขับรถยนต์ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการ ใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

 ๑.๖ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 42 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (รายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ค่าตอบแทนที่ได้รับ

 

๑.๗ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน 10 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลตามอาคารบ้านเรือนโดยปฏิบัติงานประจํารถ ดูดสิ่งปฏิกูล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 

๑.๘ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จํานวน 6 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทําหน้าที่เป็นพนักงานประจํารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ํา ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ํายาเคมีต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองการทํางานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

 

๑.๙ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานเทศกิจ จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุม ดูแล การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ร่วมกับตํารวจท้องที่ เก็บ-ยก สิ่งของที่ตั้งวางบนทางเท้า และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

 

๑.๑๐ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ขับรถยนต์ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการ ใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

งานไม่จำกัดวุฒิ มีใบขับขี่รถยนต์ มีความรู้ ความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

 

๑.๑๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 13 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ เครื่องจักรกลขนาดเบา หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี ได้รับใบอนุญาต ขับรถตามกฎหมาย และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ ส่วนราชการ

 

๑.๑๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดกลาง จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

๑. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับ เครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ

๒. เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ

๓. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับ เครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

 

๑.๑๓ พนักงานจ้างตามภารกิจ (วิชาชีพเฉพาะ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

๑.๑๔ พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู จํานวน 12 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการทําหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

๑.๑๕ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๒. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา ศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกัน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ ปฏิบัติงาน

๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

๑.๑๖ พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตําแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตามสถานที่ที่เด็กรวมตัวกันอยู่ให้เด็กมีความรู้ ปรับพฤติกรรมพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้องจนช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาสได้เข้าเรียนต่อ หรือประกอบอาชีพ สุจริตหาเลี้ยงชีพได้มีแนวทางการดําเนินการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

๑.๑๗ พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้การ กํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ ธรณีวิทยา วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัล ฟิสิกส์ ฟิลิกคัล หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

๑.๑๘ พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

๑.๑๙ พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๑.๒๐ พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โลหะการ หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

๑.๒๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านสวนสาธารณะ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร โทร.๐-๒๑๗๔-๓๓๙๐-๙ ต่อ ๒๐๓

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหา

เทศบาลตําบลบางปู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหา ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางปู

วัน เวลา และสถานที่ทําการเลือกสรรและสรรหา

เทศบาลตําบลบางปู จะทําการเลือกสรรและสรรหา ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป


หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมเอกสารและหลักฐานในวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้

๑. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน ๓ รูป

๒. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๔. สําเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ภาษาไทย) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครจํานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร

๕. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ต้องไม่หมดอายุ) จํานวน ๑ ฉบับ ดังนี้

๕.๑ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (กรณีสมัครสอบตําแหน่ง ผู้ช่วยครู หรือผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก หรือครูสอนเด็กด้อยโอกาส)

๕.๒ สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย กําหนด (กรณีสมัครสอบตําแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา)

๖. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

๗. สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีสมัคร ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดกลาง)

๘. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญการสมรส ทะเบียนหย่า จํานวน ๑ ฉบับ

หมายเหตุ สําเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ และลายมือชื่อตัวบรรจง วันที่ พร้อมเขียนชื่อตําแหน่งที่สมัครสอบ ของสําเนาเอกสารทุกหน้า


เทศบาลตำบลบางปู ที่อยู่: 789 หมู่ 1 ต.บางปูใหม่ เมืองฯ สมุทรปราการ 10280

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่


งานราชการ 62

 

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

 

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -