www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลตําบลดอนหัวฬ่อ ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้าง 14 ตำแหน่ง 22 อัตรา 19 พย.ถึง 7 ธค.61

- Advertisement -

เทศบาลตําบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 10 ตําแหน่ง 11 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 ตําแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

หางานราชการในจังหวัดชลบุรีคลิ๊กที่นี่


พนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตําบลดอนหัวฬ่อ

สํานักปลัดเทศบาล

๑. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

๒. ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ไม่ขอวุฒิ ขอใบรับรองการทำงานดับเพลิง 5 ปี

กองคลัง 

๓. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กองช่าง

๔. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี เลขานุการ พาณิชย์ บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน ๒ อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาอิเล้กทรอกนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องเย็นและปรับอากาศ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ไม่ขอวุฒิ ขอใบรับรองทักษะปฏิบัติงาน 5 ปี

กองการศึกษา

๗. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท วุฒิขั้นต่ำ ปวช.ขอใบรับรองทักษะปฏิบัติงาน 5 ปี

๘. ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะวิชาเอกอนุบาลการศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย และที่เทียบเท่าได้

๙. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขาวิชา ที่ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำวก่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

กองสวัสดิการสังคม

๑๐. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน ๑ อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพัฒนาชุม การบริหาร การปกครอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตําบลดอนหัวฬ่อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงานประจํารถขยะ) จํานวน ๓ อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท ไม่ขอวุฒิ

๒. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน ๕ อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่ขอวุฒิ

๓. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่ขอวุฒิ

กองการศึกษา

๔. ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่ขอวุฒิ

๕. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่ขอวุฒิ

ตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียดอีกครั้งจากใบประกาศ คลิ๊กที่นี่

ระยะเวลาในการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ สํานักงาน เทศบาลตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สํานักงานเทศบาล ตําบลดอนหัวพ่อ โทรศัพท์หมายเลข 038-193115-20 ต่อ 311 หรือทางเว็บไซต์ www.dhr.go.th

สำนักงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
ที่อยู่ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3819-3115-20 โทรสาร 0-3819-3115-2 ต่อ 312


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จํานวน 2 รูป

3. ใบรับรองแพทย์

4. สําเนาหลักฐานการศึกษา

5. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (กรณีสมัครพนักงานขับรถยนต์)

6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

** เอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ให้รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับทุกแผ่น **

เช็ครายละเอียดจากใบประกาศเพิ่มติมคลิ๊กที่นี่

 

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

ยังหางานไม่ได้!

ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -