www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลตําบลกะรน ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลตําบลกะรน ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ – ปวช ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562
รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่


เทศบาลตําบลกะรน ภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

*ทุกตำแหน่งจำกัดอายุ 18-60 ปี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.บุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

วุฒิ ปวช ขึ้นไปสาขา การเงิน การบัญชี

 

2. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

– มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการออกให้

– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

พนักงานจ้างทั่วไป

มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท

เงินเดือน 10,000 บาท

1. ภารโรง จํานวน 1 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

2. ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

3.คนงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไปและกิจการสภา) จํานวน 1 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

4. พนักงานประจํารถพยาบาล จํานวน 2 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

5. พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

6. พนักงานวิทยุ จํานวน 2 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

7. คนงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด จํานวน 10 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงาน เทศบาลตําบลกะรน อําเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-7633-0186 ต่อ 1005 

กําหนดปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่เลือกสรรในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลกะรน และทางเว็บไซต์ www.karoncity.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076 330 186 ต่อ 1005

ที่อยู่ เทศบาลตําบลกะรน 

93 ถนน ท้ายนา ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

โทร 076 330 186


หลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้

๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)

๒ สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)

๓ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 สาขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามประกาศกําหนดโรคลักษณะต้องห้ามสําหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน

๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)

๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถ่ายครึ่งตัว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันสมัคร

๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

๗ สําเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (ฉบับภาษาไทยเท่า

๘ หนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ ในกรณีเป็นตําแหน่ง ที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -