www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา ตั้งแต่ 3 – 25 ธค.61

- Advertisement -

อย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2561

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


อย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. ได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2590-7000


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” และทาง เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com ทั้งนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 หลักสูตรและวิธีการสอบ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒) ระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๔) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

(๕) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

(5) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสํานักงาน

(๗) ความรู้พื้นฐานการเงินและการบัญชี

(๘) ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

 

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ สัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ ทํางาน ประสบการณ์ ท่วงที่วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -