www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบต.แพรกษา สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2562

- Advertisement -

อบต.แพรกษา สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช. ขึ้นไป ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2562

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


อบต.แพรกษา สมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี

2.ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี

3.ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี

-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง ตามที่กำหนดในใบประกาศด้านล่างนี้

– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

อบต.แพรกษา

เปิดรับสมัครครู อบต.แพรกษา4.ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง

 

5.ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

6.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท ระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี

– วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

 

 7.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท ระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย กว่า 12 ชั่วโมง


พนักงานจ้างทั่วไป

อัตราสัญญาต่อปี

1 คนงาน จํานวน 4 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

2 คนงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท 

3 คนงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

ทั้ง 3 ตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิ แต่ต้องมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท 

  • ไม่จำกัดวุฒิ 
  • ต้องมีใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกําหนด

การรับสมัคร

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา ชั้น 2 อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 15- 23 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วันที่ 28 มกราคม 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02703-7901-2 ต่อ 107

ทางเว็บไซต์ อบต.แพรกษา

http://www.preaksa-sao.go.th/


เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๓ เดือน จํานวน ๓ รูป (เขียนชื่อ – สกุล ตําแหน่งที่จะสมัครหลังรูปให้เรียบร้อย)

๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนด โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ตรวจร่างกาย จํานวน ๑ ฉบับ

๕ สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง) เช่น สําเนาใบปริญญาบัตร และสําเนาระเบียน แสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย จํานวนอย่างละ ๑ ชุด

๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

๗ เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล , ใบทหารกองเกิน (สด.๔) ฯลฯ

ทั้งนี้สําเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนคํา รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับ ยกเว้นใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองการทํางานใช้ฉบับจริง

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -