www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบต.แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง จํานวน 8 อัตรา ตั้งแต่วัน 14-24 ธค.61

- Advertisement -

อบต.แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง จํานวน 8 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ม.3 ปวช.ตั้งแต่วันที่ 14-24 ธันวาคม 2561

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


อบต.แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง จํานวน 8 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 3 ปี)

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 -11,500 บาท วุฒิ ปวช.ขึ้นไป 

2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 -11,500 บาท

– วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย กว่า 12 ชั่วโมง หรือ

 

พนักงานจ้างทั่วไป 

  1. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จํากัดวุฒิ
  2. คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จํากัดวุฒิ
  3. ผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท  วุฒิม.3 มีความรู้ในงานธุรการ และกฎหมาย ข้อระเบียบของ อบต.

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 14-24 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2182-4195 ถึง 7 ต่อ 166

ค่าธรรมเนียมการสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน ๑๐๐.- บาท

ค่าธรรมเนียมการสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๕๐.- บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม่ และทาง เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม่ www.preakasamai.go.th

กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ประชุมศรีสุนันท์ ๒ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม่ ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยตนเอง ซึ่งผู้สมัครได้รับรอง สําเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) จํานวน ๑ ฉบับ

(๔) หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จํานวน ๑ ฉบับ

(๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ

(๖) สําเนาวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองฉบับภาษาไทย (เท่านั้น) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ

(๗) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย (เท่านั้น) ที่ระบุบสาขาที่จะสมัครพร้อม รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ

(๘) เอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

(๙) แต่งกายสุภาพ

สุภาพบุรุษ

๑.ผม ทรงสุภาพ ห้ามไว้หนวด

๒.เสื้อเชิ้ต แขนสั้น หรือแขนยาว สีขาว หรือสีอ่อน หรือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีดอก สวมทับ ชายเสื้อไว้ในกางเกง

๓.กางเกง ขายาว แบบสุภาพ สีดํา สีกรมท่า สีเทา หรือสีน้ําตาลเข้ม ไม่มีลวดลาย ๔.เข็มขัด หนัง สีดําหรือสีน้ําตาล ๕.รองเท้าหุ้มส้น แบบและสีสุภาพ ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีสุภาพ

สุภาพสตรี

๑.ผม ทรงสุภาพ

๒.เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว หรือสีอ่อน หรือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีดอก มีความหนาพอสมควร ตัวเสื้อขนาดพองาม สวมทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง

๓.กระโปรง สีดํา สีกรมท่า สีเทา หรือสีน้ําตาลเข้ม ความยาวคลุมเข่าแบบสุภาพ

๔.เข็มขัดหนัง สีดําหรือสีน้ําตาล

๕.รองเท้า หุ้มส้น แบบและสีสุภาพ ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ

ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย


องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อบต.แพรกษาใหม่
เลขที่ 555/5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-1824195-8

www.preakasamai.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -