www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบต.บางแก้ว สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2562

- Advertisement -

อบต.บางแก้ว สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 61 อัตรา มีงานไม่จำกัดวุฒิ – ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


รายละเอียด อบต.บางแก้ว สมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท 

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 8 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ไม่ขอวุฒิ ขอประสบการณ์ 5 ปี มีใบรับรอง

3. พนักงานวิทยุ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท  วุฒิ ม.3 มีความรู้เรื่องเครื่องมือสื่อสาร

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท วุฒิ ปวช.-ปวส.

5. ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท วุฒิ ปวช.-ปวส.

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท  วุฒิ ปวช.-ปวส.

7. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท วุฒิ ปวช.-ปวส.

8. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท วุฒิ ปวช.-ปวส.

9. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท วุฒิ ปวช.-ปวส.

10. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท วุฒิ ปวช.-ปวส.

11. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

12. ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

13. พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ไม่ขอวุฒิ ขอประสบการณ์ 5 ปี มีใบรับรอง

14. คนครัว จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท  ไม่ขอวุฒิ ขอประสบการณ์ 5 ปี มีใบรับรอง

15. ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

16. ผู้ช่วยครู (เอกภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

 

พนักงานจ้างทั่วไป งานไม่จำกัดวุฒิ

17. คนงานทั่วไป จํานวน 15 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท 

18. พนักงานดับเพลิง จํานวน 6 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท 

19. คนงานประจํารถขยะ 7 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

20. คนครัว จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท 


การรับสมัคร 

ผู้สนใจประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว 99 หมู่ 8 ถนนบัวนครินทร์ ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ โทร.0-2710-2784 ถึง 7 มีค่าธรรมเนียมสมัคร 100 บาท
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบ เกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว ภายในวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่ง ผู้สมัครต้องรับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้

๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๒ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามฯ จํานวน ๑ ฉบับ

๕ หนังสือรับรองการทํางาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี)

๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบประกาศนียบัตรทางการศึกษา,ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (กรณีชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ

อบต.บางแก้ว สมุทรปราการ

บางแก้ว 99 หมู่ที่ 8 ถนนบัวนครินทร์ ตำบล บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

เว็บไซต์คลิ๊กที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -