www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบต.บางเสาธง สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

อบต บางเสาธง สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 50 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2562

เทศบาลตําบลบางปู สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 136 อัตรา คลิ๊กอ่าน 

อบต บางเสาธง สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 50 อัตรา 

อบต.บางยอ สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา คลิ๊กอ่าน!

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่


อบต บางเสาธง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ

*อายุ 18-60 ปีทุกตำแหน่ง

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดโคลน) 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑) มีความรู้ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี

๒) ได้รับอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกําหนด (ใบอนุญาตขับรถ ประเภท ๒)

๓) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องใน การขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีหนังสือรับรองประกอบอาชีพในตําแหน่ง พนักงานขับรถ (ใบอนุญาตขับรถ ประเภท 2) ของหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการ

 

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) 9 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑) มีความรู้ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี

๒) ได้รับอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกําหนด (ใบอนุญาตขับรถ ประเภท ๒)

๓) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องใน การขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีหนังสือรับรองประกอบอาชีพในตําแหน่ง พนักงานขับรถ (ใบอนุญาตขับรถ ประเภท 2) ของหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการ


พนักงานจ้างทั่วไป

1. คนงานทั่วไป ประจําอาคารสํานักงาน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถเหมาะกับการปฏิบัติหน้าที่

 

2. นักการภารโรง ประจําอาคารสํานักงาน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถเหมาะกับการปฏิบัติหน้าที่

 

3. คนงานทั่วไป 10 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถเหมาะกับการปฏิบัติหน้าที่

 

4. คนงานทั่วไป (ประจํารถขยะ) 22 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถเหมาะกับการปฏิบัติหน้าที่

 

5. ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ โดยพิจารณาจาก บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นอันดับแรก และพิจารณาปริญญาตรี การศึกษาอื่น ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ อนุปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพตามลําดับ

 

6. นักการภารโรง ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถเหมาะกับการปฏิบัติหน้าที่

 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง ถ.บางนา-ตราด กม.26 ตําบลบางเสาธง อําเภอ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.02-7071671 ต่อ 190

อบต บางเสาธง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน สมรรถนะ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง หรือ Facebook: อบต.บางเสาธง


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนําเอกสาร ฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกต้องอย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้

๑) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่จะใช้สมัครสอบ กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปล เป็นภาษาไทยพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง เดียวกันไม่เกิน 5 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ สกุล ตําแหน่งที่สมัคร สอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป

๓) สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

๕)ใบรับรองแพทย์ สําเนาถูกต้อง ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบล ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย

๖) เอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย

ที่อยู่ อบต บางเสาธง 

101 หมู่ที่7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570 

โทร 02 707 1671

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -