www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบต.บางยอ สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

อบต.บางยอ สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ม.3-ม.6 ปวช-ปวส. ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562

เทศบาลตําบลบางปู สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 136 อัตรา คลิ๊กอ่าน 

อบต บางเสาธง สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 50 อัตรา 

อบต.บางยอ สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา คลิ๊กอ่าน!

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่


อบต.บางยอ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง

 

2.ผู้ช่วยสถาปนิก จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน:15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหน่งนี้ได้

 

3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 11,400-13,285 บาท

– วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท.หรือก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ รัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

4.ผู้ช่วยเจ้าจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,400-13,285 บาท

– วุฒิ ปวช ปวท ปวส ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การ จัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

 

5.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

– ไม่จํากัดวุฒิมีความรู้ความสามารถและชํานาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก

– ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะ งานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

 

6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 11,400 บาท

– เพศชาย ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา

– มีความรู้ความชํานาญงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี

– ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทสอง

– มีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ ส่วนราชการ

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

– ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถและทักษะความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่

– ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ มีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ํายาเคมีต่างๆ


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2816-5049 มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลบางยอ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลบางยอ หรือตรวจสอบข้อมูล ได้ที่ เว็บไซด์ http://www.bangyor.go.th

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับ ถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว

จํานวน ๓ รูป

๒ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๔ สําเนาหลักฐานสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ

๕ ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

๖ เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองการผ่านเกณฑ์ ทหาร (เฉพาะเพศชาย)

๗ พนักงานจ้างผู้มีทักษะ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยหรือส่วนราชการ ที่แสดงว่าเป็นผู้มี ความสามารถในการทํางานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๘ สําเนาประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง (กรณีสมัครในตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง) จํานวน ๑ ฉบับ

๙ สําเนาใบขับขี่ และสําเนาใบขับขี่ประเภท ๒ (สําหรับตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา) จํานวน ๑ ฉบับ


ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ

ต.บางยอ อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ 10130.

โทรศัพท์ 0-2816-5049, 0-2461-3446

โทรสาร 0-2461-3146.

โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -