www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบจ. สระแก้ว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่ 22-30 พย. 61

- Advertisement -

อบจ สระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 26 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2561

หางานในสระแก้วคลิ๊กที่นี่


อบจ สระแก้ว เปิดรับสมัคร 10 ตําแหน่ง 26 อัตรา มีดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหน่ง 17 อัตรา ประกอบด้วย

๑) ตําแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศหรืออื่นๆ ที่ถูกกำหนดว่าเกี่ยวข้อง

 

๒) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่ถูกกำหนดว่าเกี่ยวข้อง

 

๓) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์ การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรืออื่นๆ ที่ถูกกำหนดว่าเกี่ยวข้อง

 

๔) ตําแหน่งผู้ช่วยครู จํานวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 15,800 บาท (ตามหลักสูตร 4 หรือ 5 ปี)

วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือศึกษาศาสตร์ เฉพาะเอกตามสาขา มีใบรับรองวิชาชีพครู

– สาขาวิชาเอกดนตรีไทย

– สาขาวิชาเอกดนตรีสากล

– สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

– สาขาวิชาเอกภาษาไทย

 

๕) ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ไม่จำกัดวุฒิ แต่ต้องมีประสบการณ์ 5 ปี พร้อมใบรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

 

๖) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 4 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

ไม่จำกัดวุฒิ แต่ต้องมีประสบการณ์ 5 ปี พร้อมใบรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จํานวน 3 ตําแหน่ง 6 อัตรา

๑) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (รับวุฒิ ปวช.) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่ถูกกำหนดว่าเกี่ยวข้อง

 

๒) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (รับวุฒิ ปวช.) จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ สถาณศึกษาที่รัฐรับรองมาไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง 

 

๓) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รับวุฒิ ปวช.) จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

พนักงานจ้างทั่วไป คนงาน 1 ตําแหน่ง จํานวน 3 อัตรา  ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 9,000 บาท

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่นี่ กรุณาเช็คความถูกต้องด้วยตนเองอีกครั้ง


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กําหนดรับสมัครในวันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โทร. 0-3724-0999 ต่อ 262 หรือดูรายละเอียด ได้ที่ WWW.Sakaeopao.go.th

  • อบจ สระแก้ว จะประกาศรายชื่อที่ผ่าน ก่อนวันสอบคัดเลือก 5 วัน (กำหนดในภายหลัง)

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จํานวน 2 รูป

3. ใบรับรองแพทย์

4. สําเนาหลักฐานการศึกษา

5. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (กรณีสมัครพนักงานขับรถยนต์)

6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

** เอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ให้รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับทุกแผ่น **


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ข) วัณโรคในระยะอันตราย ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกและไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของภาครัฐ


อบจ สระแก้ว ตั้งอยู่ที่ 8888 หมู่ 2 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 เปิด จันทร์ – ศุกร์ : 08:30 – 16:30 โทรศัพท์. 037-240999  โทรสาร. 037-240968

**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**


อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ยังหางานไม่ได้! ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -