www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบจ.สระแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

อบจ.สระแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง 16 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช ปวท ปวส ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

อบจ.สระแก้ว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา

เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

วุฒิ  ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย กว่า 12 ชั่วโมง

 

2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

วุฒิ  ปวช ปวท ปวส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

3.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาศาสตร์อนามัย และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา

4.ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์

5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาปฐมวัย 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 15,800 บาท – มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ และตรงตามสาขาวิชาเอกที่เปิด รับสมัคร – มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาต ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้

6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 4 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

– มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบ อนุญาตขับรถประเภท 2 ตามกฎหมาย

7.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

– มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบ อนุญาตขับรถตามกฎหมาย

8.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และ การจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

พนักงานจ้างทั่วไป

1. คนงาน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท – ไม่จำกัดวุฒิ


การรับสมัคร
กําหนดรับสมัครในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โทร. ๐-๓๗๒๔-๐๙๙๙ ต่อ ๒๖๒ หรือดูรายละเอียดที่ www.sakaeopao.go.th มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันสมัครดังนี้

() สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน

(๒) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (สําหรับผู้สมัครตําแหน่งผู้ช่วยครู)

(๓) หนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงาน ขับรถยนต์ โดยจะต้องปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่า ๕ ปี (สําหรับผู้สมัครตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

(๔) หนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง โดยจะต้องปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (สําหรับผู้สมัครตําแหน่งพนักงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)

(๕) สําเนาใบอนุญาตขับรถซึ่งตรงตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกําหนด (สําหรับผู้สมัครตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)

(๖) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้ง เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จํานวน 3 รูป

(๗) สําเนาทะเบียนบ้าน

(๘) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

(๙) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกายที่แสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกําหนดสําหรับ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยอนุโลม ดังนี้

๑. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ๒. วัณโรคในระยะอันตราย ๓. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ๔. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

๕. โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๑๐) เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)


ที่อยู่ อบจ สระแก้ว

8888 หมู่ 2 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

จันทร์ – ศุกร์ : 08:30 – 16:30

โทรศัพท์. 037-240999 โทรสาร. 037-240968

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -