www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบจ.สระบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 พย.61

- Advertisement -

อบจ สระบุรี (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง จำนวน 31 อัตรา มีงานไม่จำกัดวุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สัญญาจ้าง 1-3 ปี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 พฤศจิกายน 2561

หางานในสระบุรีคลิ๊กที่นี่

 


อบจ สระบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 9 ตําแหน่ง รวม 28 อัตรา ดังนี้

๑. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งนี้ได้

๒. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท ตามวุฒิ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๓. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน ๑ อัตรา  เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท ตามวุฒิ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๔. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท ตามวุฒิ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๕. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑๐ อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท ไม่จำกัดวุฒิ ขอใบรับรองประสบการณ์ 5 ปี จากหน่วยงานหรือราชการ

๖. ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน ๔ อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ ขอใบรับรองประสบการณ์ 5 ปี จากหน่วยงานหรือราชการ

๗. ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน ๖ อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ ขอใบรับรองประสบการณ์ 5 ปี จากหน่วยงานหรือราชการ

๘. ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน ๑ อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท ไม่จำกัดวุฒิ ขอใบรับรองประสบการณ์ 5 ปี จากหน่วยงานหรือราชการ

๙. ตําแหน่งครูช่วยสอน จํานวน ๓ อัตรา

– สาขาวิชาเอกปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา  เงินเดือน 15,060 บาท วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะวิชาเอกอนุบาลการศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย และที่เทียบเท่าได้ และมีใบประกอบวิชาชีพครู

– สาขาวิชาเอกดนตรี จํานวน ๑ อัตรา  เงินเดือน 15,060 บาท วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะวิชาเอกดนตรีไทย ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา ดนตรีศึกษา นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) ดนตรีคีตศิลป์ไทย และมีใบประกอบวิชาชีพครู

– สาขาวิชาเอกเกษตร จํานวน ๑ อัตรา  เงินเดือน 15,060 บาท วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศึกษาศาสตร์  เฉพาะวิชาเอกเกษตรกรรม เกษตรศึกษา เกษตรศาสตร์ คุรุศาสตร์เกษตร 

พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๑ ตําแหน่ง

– ตําแหน่งคนงาน จํานวน ๓ อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ


กําหนดวันเวลา และสถานที่รับสมัคร อบจ สระบุรี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ กำหนดเวลาประกาศผลยังไม่ระบุ แต่จะแจ้งก่อนสอบอย่างน้อย 5 วัน ติดต่อสอบถาม โทร. 0-3622-2997

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เลขที่ 797 ถนนพหลโยธิน ตำบลดาวเรือง
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
18000

เว็บไซต์ อบจ สระบุรี 

https://www.saraburipao.go.th/home/

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (อยู่ส่วนล่างสุดของประกาศ)


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จํานวน 2 รูป

3. ใบรับรองแพทย์

4. สําเนาหลักฐานการศึกษา

5. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (กรณีสมัครพนักงานขับรถยนต์)

6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

** เอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ให้รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับทุกแผ่น **


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ข) วัณโรคในระยะอันตราย ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกและไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของภาครัฐ


อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

ยังหางานไม่ได้! ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -