www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

- Advertisement -

อบจ.ระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 54 อัตรา งานไม่มีวุฒิ ปวช-ปวส. ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่


อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 54 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตามคุณวุฒิตามที่กําหนด)

 1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
 2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
 3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
 4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
 5. ผู้ช่วยครู วิชาเอกไฟฟ้ากําลัง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
 6. ผู้ช่วยครู วิชาเอกช่างยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
 7. ผู้ช่วยครู วิชาเอกท่องเที่ยว 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
 8. ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
 9. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
 10. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
 11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ปวช – ปวส.)
 12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ปวช – ปวส.)
 13. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 4 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ปวช – ปวส.)
 14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 3 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ปวช – ปวส.)
 15. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ปวช – ปวส.)
 16. ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ปวช – ปวส.)

เช็คคุณวุฒิได้จากไฟล์ประกาศ คลิ๊กที่นี่

พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิตามที่กําหนด และมีใบรับรองประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี)

 1. ผู้ช่วยชีวิตคน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
 3. พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
 4. พนักงานขับยนต์ 6 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

 

พนักงานจ้างทั่วไป  (งานไม่จำกัดวุฒิ)

 1. คนงาน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
 2. คนงานประจําสนามกีฬา 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
 3. คนงานซ่อมแซมถนน 4 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
 4. ภารโรง 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
 5. นักการ 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
 6. คนงานประจํารถบรรทุกขยะ 4 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

 


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องศูนย์องค์การ บริหารส่วนจังหวัดระยองต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ขั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราขการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์ หมายเลข0 3861 7430 ต่อ 711
มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสําหรับทุกตําแหน่ง จํานวน 100 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัคร

๑ รูปถ่ายในครั้งเดียวกันหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรับสมัคร) จํานวน 3 รูป

๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

๔ สําเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม ประกาศที่รับสมัครนี้ โดยวุฒิการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ภายในวันที่ปิดรับสมัครคือ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ

๕ สําเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สด ๘ หรือ สด.๔๓ จํานวน 1 ฉบับ

๖ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร (ฉบับจริง)

๗ สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตาม พ.ร.บ.ขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล (สําหรับตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) และประเภทที่ ๒ (สําหรับตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ

๘ หนังสือรับรองการผ่านงานจากนายจ้าง จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งต้องมีทักษะ ในตําแหน่งงานที่สมัคร ไม่ต่ํากว่า ๕ ปี (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ และพนักงานขับรถยนต์)

๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับที่นํามายื่นในการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตรงกับสําเนาแล้ว จะคืนต้นฉบับให้ในวันรับสมัครนั้น

อบจ.ระยอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ทราบก่อนดำเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ wvwv.rayong-pao.go.th โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องไป ตรวจดูด้วยตนเอง

อบจ.ระยอง ตำบล เนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

[/vc_column]

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

[/vc_row]

- Advertisement -

- Advertisement -