www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบจ.ยะลา รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

อบจ.ยะลา รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช-ปวส ตั้งแต่วันที่ 19-28 มิถุนายน 2562
รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่


อบจ.ยะลา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

*จำกัดอายุ 18-60 ปี

1. ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 -11,500 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา

เงินเดือน 9,400 -11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

วุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด ตามชนิดของ เครื่องจักรกลที่กําหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบมาแล้วไปไม่ต่ํากว่า ๕ ปี)

๒. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ํากว่า ๕ ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องคลินิกเซ็นเตอร์ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 19-28 มิถุนายน 2562 ใน วันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด ฝ่ายงานบริหารบุคคล โทร.073-203610 มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท
ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 1 ถนน วงเวียน 2 ตำบล สะเตง อำเภอเมือง ยะลา 95000
โทร 073 203 610

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมในสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้นําเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสมัครด้วย ตามรายการต่อไปนี้

๑) รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตา) ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร) และผู้สมัครต้องเขียนชื่อ – สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป จํานวน ๓ รูป

๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๓) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๔) สําเนาคุณวุฒิ (ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิว่าสําเร็จ การศึกษา) ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครตามประกาศนี้ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) จํานวน ๑ ฉบับ และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) จํานวน ๑ ฉบับ

๕) ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม (ตามคุณสมบัติทั่วไปฯ ข้อ ๔) ซึ่งออก ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง) โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชน โดย แพทย์ปริญญา จํานวน ๑ ฉบับ

๖) สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (ส.ด.๔๓) หรือใบรับรองการปลด ประจําการทหาร (ส.ด.๘) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลักฐานใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร จํานวน ๑ ฉบับ

๗) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายในตําแหน่งที่สมัคร ตําแหน่งสําหรับผู้มี ทักษะ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือถูกเพิกถอน และใบอนุญาตได้รับมาไม่ต่ํากว่า ๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง

๘) หนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน (ฉบับจริง) ในตําแหน่งที่สมัคร (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ) ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ํากว่า ๕ ปี (สําหรับการรับรองการทํางาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ขับรถยนต์จะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม ประเภทและชนิดที่กฎหมายกําหนดให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ดังกล่าวจริง) จํานวน ๑ ฉบับ

๙) หลักฐานอื่นๆ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ฯลฯ

โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -