www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้าง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2562

- Advertisement -

อบจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 29 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ จนถึงปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2562

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


อบจ.พิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ และได้ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

 

2.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางสังคมศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์

 

3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักได้เป็นอย่างดี และ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ในการขับรถจากหน่วยงาน หรือส่วน ราชการ หรือนายจ้างโดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือนายจ้างมาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ปี

 

4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 

  • ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางได้เป็นอย่างดี และ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ในการขับรถจากหน่วยงาน หรือส่วน ราชการ หรือนายจ้างโดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือนายจ้างมาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ปี

 

5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

  • ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ในการขับรถจากหน่วยงาน หรือส่วน ราชการ หรือนายจ้างโดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือนายจ้างมาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ปี

 

6.พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท 

  • ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการขับรถยนต์เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ในการขับรถจากหน่วยงาน หรือส่วน ราชการ หรือนายจ้างโดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือนายจ้างมาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ปี

 

7.พนักงานจ้างทั่วไป 7. คนงาน 16 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

  • ไม่จํากัดวุฒิ มีความเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่

 

8. คนสวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

  • ไม่จํากัดวุฒิ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประประดับ

 

9. ภารโรง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

  • ไม่จํากัดวุฒิ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่อาคาร 2 ชั้น 1 อบจ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ทราบก่อนวันดําเนินการประเมินสมรรถนะ 5 วันทํา การ โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจรายชื่อด้วยตนเอง ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และทางเว็บไซต์ www.ppao.go.th หรือติดต่อสอบถามทาง โทรศัพท์ 0-5598-7718 ถึง 20 ต่อ 408 หรือ 407

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร

๑) สําเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ระบุ) และสําเนา ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จํานวน ๑ ชุด (พร้อมฉบับจริง)

๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด (พร้อมฉบับจริง)

๓) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ ภาพ ถ่ายครั้งเดียวกัน (ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดํา) ซึ่งภาพถ่ายมาแล้วไม่นานกว่า ๓ เดือน

๔) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กําหนด ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

๕) สําเนาใบรับรองผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ หรือหลักฐานรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย

๖) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อนามสกุล ใบหย่า (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในอัตรา ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ถนน พิษณุโลก – วังทอง ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์. 0 5598 7718 – 20

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -