www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบจ. ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือก พนักงานจ้าง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พย.-11 ธค. 61

- Advertisement -

อบจ ปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 40 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ปวช. ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2561

หางานในปราจีนบุรีคลิ๊กที่นี่


อบจ ปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 40 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.ครูอาสาพัฒนากีฬา จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิปริญญาตรีทางด้านพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

2.ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์

 

3.ผู้ช่วยครูผู้สอน 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา

วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 5 อัตรา

วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 5 อัตรา

วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 3 อัตรา

วิชาเอกฟิสิกส์ จํานวน 6 อัตรา

วิชาเอกชีววิทยา จํานวน 1 อัตรา

วิชาเอกเคมี จํานวน 1 อัตรา

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 อัตรา

วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จํานวน 1 อัตรา

วิชาเอกดนตรีไทย จํานวน 1 อัตรา

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 อัตรา

วิชาเอกการเกษตร จํานวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 15,800 บาท (ตามหลักสูตร 4 หรือ 5 ปี)

– มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนี้ และตรงตามสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร

– มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาต ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้

 

4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 -11,500 บาท

วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย กว่า 12 ชั่วโมง

 

5.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท 

ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ตำ่กว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

 

พนักงานจ้างทั่วไป

6.คนสวน 3 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท

ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด


สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลาง จังหวัด หลังเก่า ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3721-4774 หรือดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ อบจ.ปราจีนบุรี 


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ข) วัณโรคในระยะอันตราย ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกและไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของภาครัฐ


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จํานวน 2 รูป

3. ใบรับรองแพทย์

4. สําเนาหลักฐานการศึกษา

5. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (กรณีสมัครพนักงานขับรถยนต์)

6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอน ใช้เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

๑) สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง สําหรับคุณวุฒิที่ใช้สมัคร (ผู้สมัครสามารถพิมพ์เอกสารตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองได้ที่เว็บไซต์ สํานักงาน ก.ค.ศ. หรือ (ระบบเดิม)  (ระบบใหม่)

๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ได้แก่

– เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่พิมพ์ออกจากระบบ สารสนเทศของคุรุสภาที่มีข้อมูลชื่อ ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน

– หนังสือรับรองของคุรุสภาที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สําหรับตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ใช้สําเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายที่ได้รับ อนุญาตมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน ที่ได้ปฏิบัติด้านขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จํานวนอย่างละ ๑ ชุด

เอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ให้รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับทุกแผ่น 

ดาวน์โหลดประกาศสมัครงานได้ที่นี่


อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ยังหางานไม่ได้!ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -