www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบจ.ปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

อบจ.ปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 43 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ – ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-24 มิถุนายน 2562
รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่


อบจ.ปทุมธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ

*ทุกตำแหน่งจำกัดอายุ 18-60 ปี

1) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

2) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

3) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

4) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกช่างอุตสาหกรรม จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

5) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกช่างยนต์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

6) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกประติมากรรม จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

7) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

8) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกบรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

9) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

10) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกเคมี จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

11) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกแนะแนว จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

12) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 1

3) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกนาฏศิลป์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

14) ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยครู

(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทาง อื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้

 

15) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุข และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรม สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาลชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์ การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได

 

16) ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได

 

17) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุก ทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

 

18) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทาง วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

19) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ตำ่กว่า 1 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

 

20) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา (ขับรถบัส) เงินเดือน 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถ ประเภท 2 ตามกฎหมาย

 

21) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา(ขับรถแทรกเตอร์) เงินเดือน 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

งานไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถ ประเภท 2 ตามกฎหมาย

 

พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 18 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ

1) คนงานทั่วไป จํานวน 7 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

2) คนสวน จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

 

3) ภารโรง จํานวน 8 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

1. มีความรู้ความสามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้

2. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน และซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ได้

 

กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสรรหาและ เลือกสรรฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๔) ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตําบลบ้านฉาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

อบจ.ปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ เลือกสรร ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๗๕-๘๙๔๐ ต่อ ๔๑๐ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.pathumpao.go.th และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องไปตรวจดูรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ สรรหาและเลือกสรรฯ เอง


เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสรรหาและเลือกสรร อบจ.ปทุมธานี 

ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ (ฉบับภาษาไทย)

(๒) สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาต ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้ (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะตําแหน่งผู้ช่วยครู)

(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบทหารกองเกิน (สด.๙) (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งระบุถึงความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๑ ปี (เฉพาะตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

(๕) ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ออกให้โดยกรมขนส่งทางบก ตามกฎหมายที่กําหนด

– ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ใบขับขี่ประเภท ๑

– ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ใบขับขี่ประเภท ๒

(๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา (แต่งชุดสุภาพ) ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน ๓ รูป

(๗) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับตัวจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนด ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ

(๔) สําเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -