www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบจ.นนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 190 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

อบจ นนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 190 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่


อบจ นนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 190 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ชาย/หญิง อายุ 18-60 ปี

 ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา

เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราว)

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา ให้มีความรู้ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการาของเด็ก และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสรรหาใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ อบจ นนทบุรี ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2589-0481 ต่อ 140, 612 มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดําเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ. ชั้น ๒ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี


เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วย ตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้นําเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสมัครด้วย และสําเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกํากับ ตามรายการดังนี้

๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๒ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๓ สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ ๑ ฉบับ โดยยื่นฉบับภาษาไทย

๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป

๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส

๖ ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง) โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนโดยแพทย์ปริญญา

๗ สําเนาเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) ได้แก่ หนังสือสําคัญ แบบ สด.8 หรือใบสําคัญ แบบ สด.9 หรือใบรับรองผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ ราชการทหารกองประจําการ


 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02589-0481-5 ต่อ 140,612 หรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.nont-pro.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -