www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

อบจ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 28 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-28 ธค.61

- Advertisement -

อบจ.ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 28 ตำแหน่ง 62 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ และ วุฒิ ปวช. ขึ้นไปจนถึงปริญญาตรี อายุ 18 – 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 13-28 ธันวาคม 2561

หางานชลบุรีเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่


อบจ.ชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง  28 ตำแหน่ง 62 อัตรา

 1. ผู้ช่วยครูเอกภาษาไทย 4 อัตรา 
 2. ผู้ช่วยครูเอกภาษาจีน 3 อัตรา 
 3. ผู้ช่วยครูเอกภาษาอังกฤษ 4 อัตรา
 4. ผู้ช่วยครูเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา 
 5. ผู้ช่วยครูเอกวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา 
 6. ผู้ช่วยครูเอกสังคมศึกษา 4 อัตรา 
 7. ผู้ช่วยครูเอกปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 
 8. ผู้ช่วยครูเอกพลศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 
 9. ผู้ช่วยครูเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 
 10. ผู้ช่วยครูเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 
 11. ผู้ช่วยครูเอกดนตรีไทย 1 อัตรา เงินเดือน 
 12. ผู้ช่วยครูเอกดนตรีสากล 1 อัตรา เงินเดือน 
 13. ผู้ช่วยครูเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 
 14. ผู้ช่วยครูเอกศิลปะ 1 อัตรา เงินเดือน 
 15. ผู้ช่วยครูเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 
 16. ผู้ช่วยครูเอกเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 
 17. ผู้ช่วยครูเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 

ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี

อัตราค่าตอบแทน ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท/เดือน หรือผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท/เดือน

***คุณสมบัติผู้ช่วยครู ต้องจบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาเอกตรงกับวิชาที่สอน (ช็คจากไฟล์ประกาศได้ที่นี่) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน***

*หมายเหตุ สถานที่ปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่งผู้ช่วยครู คือ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) ดังนี้

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โรงเรียนบ้านเขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

โรงเรียนหัวถนนวิทยา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


18.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท

วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ต.จ. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

19.ผู้ช่วยนายเครื่องกล 2 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท

วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

20.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท

วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

21.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท

วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

22.บุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ) 7 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก สถาบัน การศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

23.บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงินและบัญชี) 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

24.บุคลากรสนับสนุนการสอน (โภชนาการ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางโภชนาการ อาหาร คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป อาหารและโภชนาการ โภชนาการชุมชน โภชนาวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 

25.พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

มีความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์มาไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง การทํางานจากหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือนายจ้างซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามกฎหมายกําหนด (ใบอนุญาตขับรถยนต์)

 

26.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

๑. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองการทํางานจากหน่วยงาน ส่วนราชการหรือนายจ้าง ซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติงานและระยะเวลา ที่ปฏิบัติงาน

๒. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกําหนด (ใบอนุญาตขับรถยนต์)

๓. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

27.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

๑. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำากว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองการทํางานจากหน่วยงาน ส่วนราชการหรือนายจ้าง ซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติงานและระยะเวลา ที่ปฏิบัติงาน

๒. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ ๒) ตามชนิดของเครื่องจักรกล ที่กําหนดไว้ในหน้าที่และลักษณะที่ปฏิบัติ

๓. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 

28.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 

๑. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองการทํางานจากหน่วยงาน ส่วนราชการหรือนายจ้าง ซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติงานและระยะเวลา ที่ปฏิบัติงาน

๒. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ ๒) ตามชนิดของเครื่องจักรกล ที่กําหนดไว้ในหน้าที่และลักษณะที่ปฏิบัติ

๓. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-28 ธันวาคม 2561 ในวันและ เวลาราชการ โทร. 0-3839-8039 ถึง 42 ต่อ 116 มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และประกาศ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และหลักสูตรการสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ (ก่อนวันสอบ) โดยปิดประกาศ ไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หรือทางเว็บไซต์ www.chon.go.th และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การเลือกสรรฯ


เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

๑ สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนละ ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) โดยผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร (ยกเว้นตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา-กลาง-หนัก)

๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาต ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ (เฉพาะตําแหน่งผู้ช่วยครู ทุกสาขาวิชา) จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

๓ สําเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายตามตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมใบอนุญาตฯ จริง) (เฉพาะตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา-กลาง-หนัก)

๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน ๓ รูป (รูปสีและใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ) และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตําแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง

๕ สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชน จํานวนละ ๑ ฉบับ

๖ สําเนาหลักฐานเกี่ยวกับการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

๗ สําเนาหลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

๘ หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือนายจ้างซึ่งระบุถึงลักษณะ งานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์, พนักงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา-กลาง-หนัก)


แผนที่ อบจ.ชลบุรี

อบจ.ชลบุรี
แผนที่ อบจ.ชลบุรี

อบจ.ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20000

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่

 

**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -