www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สํานักงานเขตหลักสี่ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 20 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ตั้งแต่ 29 พย.- 14 ธค.61

- Advertisement -

สํานักงานเขตหลักสี่ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 20 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2561

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


สํานักงานเขตหลักสี่ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 20 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

1. พนักงานขับรถยนต์ ส1 (เพศชาย)

จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

 

2. พนักงานทั่วไป (ระบายน้ํา) บ1 ฝ่ายโยธา

จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

 

3. พนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ

จํานวน 5 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

 

4. พนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) บ1 ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ

จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

 

5. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ

จํานวน 9 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

 

6. พนักงานทั่วไป (ประจําเรือขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ

จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

 

7. คนประจํารถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 (เพศชาย) ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ

จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

 

8. คนสวน บ1 ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ

จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท 


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ข) วัณโรคในระยะอันตราย ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกและไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของภาครัฐ


คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

  • ผู้สมัครต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ผู้สมัครควรมีที่พักอาศัยในพื้นที่เขตหลักสี่ หรือเขตใกล้เคียง หรือสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้สะดวก
  • ผู้สมัครตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๑ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และเมื่อได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานต้องทําสัญญาค้ำประกันความเสียหายภายในวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือมีบุคคลค้ำประกันความเสียหายต้องเป็นข้าราชการสามัญระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามประกาศรับสมัคร สอบและคัดเลือกนี้ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น


วิธีการสอบคัดเลือก

1.สอบสัมภาษณ์ ทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยการ สอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน ความรู้ ความสามารถ ท่วงที วาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน และบุคลิกภาพอื่น ๆ

2.สอบภาคปฏิบัติ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๑ ต้องทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์ด้วย ทั้งนี้ ขณะทดสอบหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือของผู้อื่น อันเนื่องจากความประมาท ของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด


เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาในวันยื่นใบสมัคร

1.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (จนถึงวันเปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป

2.บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ

3.สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ

4.สูติบัตรหรือหลักฐานการศึกษา ได้แก่ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

5.ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎมาย พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัคร ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๑)

6.ผู้สมัครเพศชายต้องมีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญ (แบบ สด.๙) หรือ สมุดประจําตัวทหารกองหนุน (แบบ ส.ด.๘) หรือสําเนาทะเบียนทหารกองประจําการ (ส.ด.๓) หรือ สด.๔๓ แล้วแต่กรณี พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

7.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) จํานวน ๑ ฉบับ

8.หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, ใบสําคัญ การสมรส การหย่า ฯลฯ พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

9.ไปรษณียบัตร จํานวน ๑ ฉบับ (เขียนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ถ้ามี) ผู้สมัครต้องนําเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสมัครด้วย สําเนาเอกสารต่าง ๆ ให้รับรองสําเนาถูกต้อง


กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สํานักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลา ราชการ หรือสอบถามโทร.0 2982 2081 ต่อ 7411 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สํานักงานเขตหลักสี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -