www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สํานักงานเขตมีนบุรี รับสมัครอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 10 อัตรา เพศหญิง ตั้งแต่ 13-24 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

สํานักงานเขตมีนบุรี รับสมัครอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 10 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี (เงินเดือนตามวุฒิ) ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่


สํานักงานเขตมีนบุรี ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

ตําแหน่ง: อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 10 อัตรา (เพศหญิงเท่านั้น)

อัตรา เงินเดือน

ม.6 ปวช. 8,600 บาท

ปวส.หรืออนุปริญญา 10,000 บาท

ปริญญาตรี 15,000 บาท


คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑) เพศหญิง

๒) อายุตั้งแต่ ๒๐-๕๐ ปี

๓) วุฒิการศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

๔) มีความรู้ ความสามารถด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือมีทักษะความชํานาญ หรือมีประสบการณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างน้อย ๑ ปี มีใบรับรองจากหน่วยงาน

๕) มีภูมิลําเนา/ที่พักอาศัยในชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียง

๖) มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความสําคัญของเด็กปฐมวัย

๗) มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี

๘) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่สามารถเป็นต้นแบบของเด็กปฐมวัยได้

๙) มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน การมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง เด็ก ชุมชน และเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๑๐) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ยกเว้นคดีลหุโทษและความผิดที่ได้กระทํา โดยประมาท

๑๑) ไม่ติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ และไม่มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ


การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลา ราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2914-5830 ต่อ 6688

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนําไปในวันยื่นใบสมัคร

๑) ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป หน้าตรงไม่สวมแว่นตาและหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๓) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๔) สําเนาใบรับรองผลการศึกษา พร้อมฉบับจริง

๕) ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ ฉบับ

๖) ใบรับรองความประพฤติ รับรองโดยประธานกรรมการชุมชนหรือกรรมการชุมชน หรือ ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน หรือข้าราชการไม่ต่ํากว่าระดับ ๓

๗) ใบรับรองการปฏิบัติงาน ประสบการณ์จากหน่วยงาน โดยระบุความรู้ความสามารถ ด้าน การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือมีทักษะความชํานาญและมีประสบการณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ปฐมวัยอย่างน้อย ๑ ปี จํานวน ๑ ฉบับ

๘) ไปรษณียบัตร เขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้สมัครที่สามารถติดต่อได้สะดวก จํานวน ๑ แผ่น

๙) หลักฐานอื่น (ถ้ามี) ได้แก่ ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส


ที่อยู่

สำนักงานเขตสำนักงานเขตมีนบุรี

333 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ 0 2540 7156

รถประจำทางที่ผ่านคลิกที่นี่

แผนที่สำนักงานเขตมีนบุรี
แผนที่สำนักงานเขตมีนบุรี

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -