www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นตํารวจตรวจคนเข้าเมือง 1,000 อัตรา 14 กพ.- 8 มีค.62

- Advertisement -

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สตม.รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการ ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง 1,000 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช. สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตําแหน่งและจํานวนที่รับ

ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จํานวน 1,000 อัตรา


คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑ เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง

๒ อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓ กรณีที่เป็นชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร

สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

๕ ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ จะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี อย่างใดอย่างหนึ่ง จากสถาบันในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาต่างประเทศ ไม่เกิน ๒ ปี ภายในวันปิดรับสมัคร นับแต่วันเข้ารับการทดสอบ โดยมีเกณฑ์คะแนนผ่านการทดสอบ ดังนี้

 

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สตม.เปิดรับสมัครงาน ข้าราชการ

– ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี มีเกณฑ์คะแนนผ่านการทดสอบที่ไม่น้อยกว่าระดับ ๓ ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กําหนด

ในกรณีผู้สมัครยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว สามารถยื่นเรื่อง ขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ผู้สมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้น จะต้องมีการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ก่อนที่มีการ สอบแข่งขันในรอบแรก โดยจะเป็นการทดสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน ใช้วิธีการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการสนทนา (Conversation) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

– คําทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน

– การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง

– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง

– การแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ในการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณา คัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แล้วร่วมกันออกแบบทดสอบและจัดการทดสอบ

ผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ใช้เกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่า ผ่านการทดสอบ สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบจะหมดสิทธิในการสอบรอบแรกและรอบที่สอง โดยไม่สามารถนํา คะแนนการทดสอบนี้รวมเข้ากับการสอบข้อเขียนในรอบแรกและรอบที่สองเพื่อจัดลําดับเป็นผู้สอบแข่งขันได้

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์ประกาศท้ายข่าว


วิธีการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร

กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เนต เว็บไซต์ www.immigration-thai.com เลือกเมนู “ขั้นตอนการสมัคร”  หรือเข้า http://immigrationthai.com/ application-step.php ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัคร วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 จะสามารถกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ถึงเวลา 15.00 น.
ทั้งนี้จะมีค่าการจัดการทดสอบและการบริหาร จัดการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งมหาเมฆ ชื่อบัญชี “ค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ” เลขที่บัญชี 020254679945 โดยชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินเท่านั้น

หน่วยรับสมัคร สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สตม.

1 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 2012

2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์0 2141 9889

3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2134 0841-3

4 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม เลขที่ 52/11 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 14 ตําบลไร่ขิงอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3431 8997

5 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เลขที่ 75/265 ซอย 5 ถนนหาดจอมเทียน หมู่ 12ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 2751-4

6 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 323 หมู่ที่ 9 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 2997-8

7 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 5 ถนนโพศรี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4224 9982-3

8 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 71 หมู่ 3 ถนนสนามบิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5320 1756

9 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 399 หมู่ 9 ถนนนครสวรรค์วิถี ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5688 1518

10 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เลขที่ 832 หมู่ 7 ตําบลไสไทย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7561 1097

11 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา เลขที่ 103 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7425 7019

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -