www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 60 อัตรา สมัครออนไลน์ 29 ตค.-18 พย. 61

- Advertisement -

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งลูกจ้างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นข้าราชการ จํานวน 2 ตําแหน่ง 60 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2561

**สงสัยส่วนไหนกรุณาถามทิ้งไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านใต้ของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบภายหลัง และแจ้งกลับไปครับ**

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่


สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้าง เข้ารับราชการดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน ที่จะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (สมัครสอบได้เพียง 1 ตําแหน่ง)

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ

รหัส ๑๑ ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จํานวน 50 อัตรา

รหัส ๑๒ ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ทั้งนี้ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

 การสมัครสอบ

๓.๑ ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ สมัครสอบออนไลน์คลิ๊กที่นี่

๓.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง

ในกรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์ม การชําระเงิน ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าวโดยกรอกชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน และสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่ สมบูรณ์แล้วได้

ขั้นตอนที่ 3 ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ซึ่งดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒ ไปชําระ เงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคารและให้ เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย

ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบชําระเงินค่าธรรมเนียม การสมัครสอบและได้ดําเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กําหนด

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 300 บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท

(อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ และพิมพ์ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ https://oag.job.thai.com หัวข้อย่อย “ตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ” เมื่อได้รับเลขประจําตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 และลง ลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน นําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบพร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน ในวันสอบข้อเขียน

สําหรับผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว แต่ไม่มีเลขประจําตัวสอบ ให้นํา หลักฐานการชําระเงินไปติดต่อที่ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ดาวนโหลดไฟล์ประกาศรับสมัครสอบคลิ๊กที่นี่

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

รับแจ้งข่าวสารทาง Line คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -