www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สํานักงบประมาณ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 เมษายน 2562

- Advertisement -

สํานักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 เมษายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

สํานักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงบประมาณ 

๑ ตําแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ (ส่วนกลางหรือเขตพื้นที่) 

จํานวนอัตราว่างครั้งแรก 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 

๒ ตําแหน่งนิติกร (ส่วนกลาง) 

จํานวนอัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนํา ภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 

๓ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) 

จํานวนอัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 

กลุ่มงานเทคนิค สํานักงบประมาณ

๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ส่วนกลาง) 

จํานวนอัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง

คุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่

 

กลุ่มงานบริการ สํานักงบประมาณ

๕ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง) 

จํานวนอัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการและสํานักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะ ในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://bb.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมการสมัคร 330 บาท

สํานักงบประมาณ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของสํานักงบประมาณ http://www.bb.go.th หรือ https://bb.job.thai.com

หลักฐานที่ต้องแสดงในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ส่วนราชการ ออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจําประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน


หลักฐานที่ต้องแสดงในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม แว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๒ สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผล การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้อง สําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครจํานวน อย่างละ ๒ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของ สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นํา หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับใบอนุมัติปริญญา บัตรหรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

๓ สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ

๔ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่

– วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม – โรคติดยาเสพติดให้โทษ – โรคพิษสุราเรื้อรัง

– โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ เลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร

ที่อยู่ สํานักงบประมาณ 

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2265 1000

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -