www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา (บรรจุทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) วุฒิ ปวท. ปวส. สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 และ11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา หรือ
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา หรือสูงกว่า


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร https://oae.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 330 บาท

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th) หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ” และทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๒) สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษา ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในกรณีที่ ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา ออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนด วันปิดรับสมัครสอบมายื่นแทน
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ (๔) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว – นามสกุล หรือใบเปลี่ยนคํานําหน้านาม (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัคร ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาขึ้นไป จํานวน ๑ ฉบับ กรณีที่ผู้สมัครสอบ ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับสูงกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา จะต้องแนบหลักฐานการศึกษาระดับที่สูงกว่าด้วย ได้แก่ สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
สําเนาหลักฐานที่ยื่นประกอบใบสมัครทุกแผ่น ตามข้อ (๒) ถึง (๖) ให้ผู้สมัครเขียน คํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้ที่มุมล่างด้านขวาของ สําเนาเอกสารทุกแผ่น และให้ดําเนินการรวบรวมเอกสารประกอบด้วยใบสมัคร ตามข้อ (๑) พร้อมหลักฐานตาม ข้อ (๒) ถึง (5) บรรจุซองขนาดซี ๔ (ขนาด ๒๒๙ X ๓๒๔ มิลลิเมตร) ไม่ต้องปิดผนึกให้เขียนรายการหลักฐานที่ ใส่ในซองไว้ที่หน้าซอง ตามจํานวนที่บรรจุในซองและมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ ณ วันสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) หากไม่นําเอกสารบรรจุซองเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่รับ เอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกําหนด อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและ เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สํานักงาน เศรษฐกิจการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น


ที่อยู่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ 0-2940-5550-1, 0-2940-5553-4

แผนที่คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่ 

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -