www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 12-30 พย. 2561

- Advertisement -

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่


สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคล เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา ( นิติกร / เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการณ์ ) สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่ 12-30 พย. 2561

**สงสัยส่วนไหนกรุณาถามทิ้งไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่


สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการณ์ 20 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท  วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการณ์ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน15,000 – 16,500 บาท  วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสตร์


การรับสมัครสอบแข่งขัน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไปที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้

(๑) กรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการ ชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(๒) สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล และ นําไปสั่งพิมพ์ภายหลัง

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งที่สมบูรณ์แล้วได้

 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ภายในเวลา ทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาที่ ชําระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงิน การรับสมัครสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)


ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มี 2 ประเภท ดังนี้

(๑) ผู้สมัครสอบที่เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงานศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรี หรือของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ ในระดับที่สูงกว่าแล้ว ให้ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๔๕๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๕๐ บาท

(๒) ผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงานศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรี หรือของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ ในระดับที่สูงกว่า ให้ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๕๕๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๕๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๕๐ บาท

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับหมายเลขผู้ชําระ ค่าธรรมเนียมสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ สําหรับเลขประจําตัวผู้สมัครสอบ สํานักงานศาลยุติธรรมจะกําหนดให้ในภายหลัง

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่ 


อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!


รับแจ้งข่าวสารทาง Line คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ที่มา สำนักงานศาลยุติธรรม

- Advertisement -

- Advertisement -