www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่ 12-23 พย.61

- Advertisement -

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง 33 อัตรา วุฒิ ปวส. ปริญาตรี โท ตั้งแต่ 12-23 พย. 61 ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี

**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง 33 อัตรา 


1.ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปวส.)

กลุ่มงาน เทคนิค ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้บริการติดตั้ง ใช้ โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดง นิทรรศการต่าง ๆ ตลอดจน การจัดหา จัดทํา เก็บรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา ทางโสตทัศนศึกษา ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ทางไฟฟ้ากําลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางศิลปกรรม ทางศิลปกรรมทั่วไป ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางเวชสาธิต

 

2. ตําแหน่งเศรษฐกร (วุฒิปริญญาโท)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท 

วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

3. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของ ส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง ในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบ การกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสําหรับกําหนดยุทธศาสตร์การ พัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง 4 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท 

วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

 

4.ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ กําหนด คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่ง ระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์การให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง 10 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

5. นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุม โรค เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กําหนด ระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขการสอนและ อบรมด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 21,000 บาท 

วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม/ระบาดวิทยา

 

6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทาง ราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิค วิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง 12 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

7. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการทางด้านสถิติ เช่น การกําหนดมาตรฐานสถิติ กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการ ทางสถิติ การวางแผนการจัดทําสถิติ รวมทั้งการดําเนินการส่งเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ

 

8. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการทางด้านสถิติ เช่น การกําหนดมาตรฐานสถิติ กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการ ทางสถิติ การวางแผนการจัดทําสถิติ รวมทั้งการดําเนินการส่งเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง ทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ

 

การรับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

(๑) เปิดเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป และเลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”

(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว (ประมาณ 40 – 100 KB เป็นไฟล์ประเภท JPG) ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ กรณีผู้สมัครไม่ได้อัพโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์ม การชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

– ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้า ไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

๓.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบ จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วภายในวันและเวลาที่กําหนด

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่ละตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลข ประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร ที่มีเลขประจําตัวสอบได้ที่เว็บไซด์ https://moph.thaijobjob.com ในหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

***ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตําแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

88/20  หมู่ 4  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี

11000 โทรศัพท์ 0 2590 1421 โทรสาร 0 2590 1424 

E-mail : [email protected]

โหลดไฟล์ประกาศคลิ๊กที่นี่


อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


ยังหางานไม่ได้!
ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -