www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี โท เอก สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากําลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิคส์

 

2.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 8 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา

ค่าตอบแทน 19,500 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพ์พิวเตอร์

 

4.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชา บริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

 

5.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชา บริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

6.เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

7.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ

 

8.นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 21,000 บาท

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์

 

9.ผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 37,680 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมี ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมี ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี หรือ

๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมี ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และ

๔. เป็นผู้เคยดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง ไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการพิเศษ

๕. มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ด้านระบบบริหารการสาธารณสุขที่จําเป็นสําหรับการ ปฏิบัติงานในตําแหน่ง

 

10.ผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 37,680 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี หรือ

๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และ

 

11.ผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 37,680 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตร์การปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตร์การปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี หรือ

๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตร์การปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และ

๔. มีประสบการณ์การทํางานด้านการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการบริหาร จัดการกําลังคน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว

 

12.ผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 37,680 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี หรือ

๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และ

๔. มีประสบการณ์การทํางานด้านการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 100-300 บาทตามตำแหน่ง

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

 

โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เลขที่ 88/20 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -