www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-20 สิงหาคม 25ุ2

- Advertisement -

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18  อัตรา  วุฒิปวส. และ ปริญญาตรี  สมัครออนไลน์  ตั้งแต่วันที่ 5-20 สิงหาคม 2552

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 18 อัตรา ดังนี้ 

 

1. นิติกร ส่วนกลาง  เรียกบรรจุครั้งแรก 10 อัตรา

  • เงินเดือน: 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

2. นิติกร ส่วนภูมิภาค (สุราษฎ์ธานี, ขอนแก่น, ชลบุรี, อุบลราชธานี, นครสวรรค์, สกลนคร) เรียกบรรจุครั้งแรก  แห่งละ 1 อัตรา

  • เงินเดือน: 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

3. นายช่างเขียนแบบ (ส่วนกลาง)   เรียกบรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา

  • เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเขียนแบบ สถาปัตยกรรม สารวจ ก่อสร้าง โยธา

 

4. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง)  เรียกบรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา

  • เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

***ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้ 1  ตำแหน่งเท่านั้น ผู้สมัครที่สอบผ่านเกณฑ์จะถูกขึ้นบัญชีเป็นระยะเวลา 2 ปี ***

 


การรับสมัคร

  1.  ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 24.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://moji.thaijobjob.com หรือ www.moi.go.th หัวข้อ “รับสมัคร สอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ”

2.  พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2562 มีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 330 บาท และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

1.ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม แว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน  1 ปี  พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน

2.สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 20 สิงหาคม2562

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจของสถานศึกษานั้น ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถ นําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิด รับสมัครสอบมายื่นแทน

4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

5. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจําการ (แบบ สด.43), ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

***สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียน “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า   พร้อมทั้งเอกสารฉบับจริงมาเพื่อการตรวจสอบด้วย ***


คุณสมบัติผู้สมัคร 

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล ่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(8) ไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร


ที่อยู่:  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   120 หมู่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210                          โทรศัพท์:  02 141 5100

 

โหลดฟล์ประกาศได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -