www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562
รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่


ประกาศ สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
(1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://bb.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 330 บาท ประกาศรายชื่อ วันเวลา สถาณที่สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงบประมาณ

หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบแข่งขัน
(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๒) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ยังไม่ หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน แสดง
(๓) สําเนาปริญญาบัตร และ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ (ขึ้นกับตําแหน่งที่สมัครสอบ) จํานวน ๑ ฉบับ สําหรับกรณีผู้สมัครสอบตําแหน่งวุฒิปริญญาตรีที่ใช้สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโท จะต้องนําสําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ระดับปริญญาโทมายื่นด้วย จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
– วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม – โรคติดยาเสพติดให้โทษ – โรคพิษสุราเรื้อรัง – โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

หางานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -