www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
นักการข่าวปฏิบัติการ 60 อัตรา
เงินเดือน 15000 – 16500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

*อายุ 18 ปีขึ้นไป


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทํางาน ปฏิบัติงานด้านการข่าวภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาหลักการและวิธีการด้านการรวบรวมข่าว การจัดทํารายงาน ข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อติดตาม สืบสวน ศึกษาความเคลื่อนไหว สถานการณ์ พฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และอื่น ๆ ที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าว

(๒) ร่วมศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และอื่น ๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้าน การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา เพื่อประมวลรายละเอียด ข้อเท็จจริงในการทํารายงานข่าวกรอง กําหนดแผนและปฏิบัติการรวบรวมข่าว รวมทั้งต่อต้านข่าวกรอง (การจารกรรม – การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย การบ่อนทําลาย) และการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข่าวกรองที่มีความยุ่งยาก หรือมีความจําเป็นต้องดําเนินการเป็นการด่วน

๒. ด้านการวางแผน

– วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

– จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทําสถิติ รายงาน ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานการข่าว เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ หรือ มาตรการต่าง ๆ

 

จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้นผู้สมัครจึงควร

  • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง
  • มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ มีความอดทน สามารถ ปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน
  • มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://nia.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 380 บาท

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ https://www.nia.go.th หรือ https://nia.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

ที่อยู่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2281-7399 ต่อ 120

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -