www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562

- Advertisement -

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ) 23 อัตรา
เงินเดือน 15000 – 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (ไม่ต้องผ่านภาค ก)

1. นักการข่าว (ด้านภาษาจีน) จำนวน 4 อัตรา
2. นักการข่าว (ด้านภาษารัสเซีย) จำนวน 2 อัตรา
3. นักการข่าว (ด้านภาษาอาหรับ)) จำนวน 4 อัตรา
4. นักการข่าว (ด้าน(ด้านภาษาเขมร) จำนวน 2 อัตรา
5. นักการข่าว (ด้านภาษาพม่า) จำนวน 5 อัตรา
6. นักการข่าว (ด้านภาษาเวียดนาม) จำนวน 1 อัตรา
7. นักการข่าว (ด้านภาษามลายู) จำนวน 3 อัตรา
8. นักการข่าว (ด้านภาษาอินโดนีเซีย) จำนวน 1 อัตรา
9. นักการข่าว (ด้านภาษากระเหรี่ยง) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://nia.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่นี่


ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง

 – ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางภาษาในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการข่าวภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาหลักการและวิธีการด้านการรวบรวมข่าว การจัดทํารายงาน ข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อติดตาม สืบสวน ศึกษาความเคลื่อนไหว สถานการณ์ พฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และอื่น ๆ ที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าว

(๒) ร่วมศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และอื่น ๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้าน การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา เพื่อประมวลรายละเอียด ข้อเท็จจริงในการทํารายงานข่าวกรอง กําหนดแผนและปฏิบัติการรวบรวมข่าว รวมทั้งต่อต้านข่าวกรอง (การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย การบ่อนทําลาย) และการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนร่วมศึกษา วิเคราะห์วิจัย ข่าวกรองที่มีความยุ่งยาก หรือมีความจําเป็นต้องดําเนินการเป็นการด่วน

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทําสถิติ รายงาน ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานการข่าว เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ หรือ มาตรการต่าง ๆ

จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้นผู้สมัครจึงควร

– สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง

– มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน

– มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -