www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ประกาศรับสมัครครู 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พย. 61

- Advertisement -

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง “ครูผู้สอน” จำนวน 25 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

หางานครูเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


กลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับสมัครครู จํานวนอัตราว่าง 25 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท มีดังนี้

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 3 อัตรา ได้แก่

– โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จังหวัดปราจีนบุรี

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ จังหวัดปราจีนบุรี

– โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

 

2. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จํานวน 4 อัตรา ได้แก่

– โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จังหวัดปราจีนบุรี

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ จังหวัดปราจีนบุรี

– โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

– โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จังหวัด นครนายก

 

3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา ได้แก่

– โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี

– โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก

 

4. กลุ่มวิชาภาษาไทย จํานวน 2 อัตรา ได้แก่

– โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

– โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก

 

5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ได้แก่

– โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

– โรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี

– โรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม จังหวัด สระแก้ว

 

6. กลุ่มวิชาเคมี จํานวน 1 อัตรา ได้แก่

– โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ จังหวัดปราจีนบุรี

 

7. กลุ่มวิชาพลศึกษา จํานวน 2 อัตรา ได้แก่

– โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก

– โรงเรียนวังหลังวิทยาคม จังหวัด สระแก้ว

 

8. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จํานวน 2 อัตรา ได้แก่

– โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี

– โรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี

 

9. กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จํานวน 2 อัตรา ได้แก่

– โรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี

– โรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัด สระแก้ว

 

10. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 อัตรา ได้แก่

– โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จังหวัด ปราจีนบุรี (ให้ปฏิบัติงานที่สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗)

– โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จังหวัด ปราจีนบุรี (ให้ปฏิบัติงานที่สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗)

– โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัด นครนายก

 

11.กลุ่มวิชาดนตรีสากล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่

– โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุ: อ่านรายละเอียดกลุ่มวิชา จากประกาศรับสมัครอีกครั้ง คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่


คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครตามประกาศนี้

(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่ง ออกให้โดยคุรุสภา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และกำหนดการสอบคัดเลือกวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) ปริญญาตรีขึ้นไป หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริงพร้อมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ ได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจไม่หลังวันสุดท้ายของการรับสมัคร

(2) ระเบียบแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

(3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งออก โดยคุรุสภา (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

(4) บัตรประจําตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

(5) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

(6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑X๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายในคราว เดียวกัน ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป

(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรค

(8) ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

(9) ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

*เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


ยังหางานไม่ได้!
ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -