www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช-พัทลุง รับสมัครงาน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธันวาคม 2561

- Advertisement -

สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธันวาคม 2561

หางานนครศรีธรรมราชคลิ๊กที่นี่


สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว รวม 22 อัตรา

*ครูทุกตำแหน่งต้องจบปริญญาตรีสาขาเอกตามตำแหน่ง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน

พนักงานราชการ

1. ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

ประจำโรงเรียนชะอวด อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาจ้างถึง 30 กันยายน 2562


ลูกจ้างชั่วคราว

สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จํานวน 16 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท  ระยะเวลาจ้างถึง 30 กันยายน 2562

๑ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน

– โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

– โรงเรียนพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

๒ วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน

– โรงเรียนตระพังพิทยาคม อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

– โรงเรียนโสภณคณาภรณ์ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

๓ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงาน

– โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

– โรงเรียนวังหินวิทยาคม อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

– โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

๔ วิชาเอกพลศึกษา จํานวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงาน

– โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

– โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

– โรงเรียนดอนศาลานําวิทยา อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

๕ วิชาเอกฟิสิกส์ จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน

– โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.

๖ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน

– โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

๗ วิชาเอกชีววิทยา จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน

– โรงเรียนอุดมวิทยายน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

๘ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน

– โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

๙ วิชาเอกดนตรีสากล จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงา

– โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บํารุง อําเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

๑๐ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน

– โรงเรียนเขาพังไกร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช


ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จํานวน ๒ อัตราเงินเดือน 9,000 บาท วุฒิ ม.6 ขึ้นไป โดยปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังนี้

๑ โรงเรียนบางขันวิทยา อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จํานวน ๓ อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท วุฒิ ปวช.

ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๒ จํานวน ๑ อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาการเงินและบัญชี


เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในวันสมัคร

๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตําแหน่งที่สมัคร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ซึ่งระบุวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริง และสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ ซึ่งออกโดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะตำแหน่งครู)

๔ บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

๕ สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จํานวน ๑ ฉบับ

๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 5 เดือน จํานวน ๓ รูป

๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัคร ไม่ตรงกัน) ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหย่า(ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธันวาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับ การคัดเลือก ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ และทางเว็บไซต์ สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช http://www.sea12.go.th/


สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง

ที่อยู่ เลขที่ 12/13 หมู่ 2 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร 0-7534-5050

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -