www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สพป ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัคร ธุรการโรงเรียน จำนวน 156 อัตรา ตั้งแต่ 19-23 พย. 61

- Advertisement -

สพป ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน จำนวน 156 อัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 (สมัคร ณ โรงเรียนตามรายชื่อ) 
หางานในภาคอีสานคลิ๊กที่นี่


สพป ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครงาน ธุรการโรงเรียน

ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 156 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ปริญาตรีสมัครได้ แต่ไม่รับวุฒิ ม.6
  • เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ งานธุรการโรงเรียน 

  • งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ Smart Office
  • งานพัสดุจัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียน ข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
  • งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ
  • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัคร หรือคลิ๊ก(ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊ก) (บัตรประจำตัวและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ในพื้นที่ สพป ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครงาน ตั้งแต่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามที่เว็บไซต์ http://www.sisaketedu1.go.th

โรงเรียนที่เปิดรับใน สพป ศรีสะเกษ เขต 1 (โรงเรียนละ 1 อัตรา)

1 บ้านเวาะ
2 บ้านเปือย
3 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
4 บ้านแดงเหล่ายอด
5 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
6 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
7 บ้านซำโพธิ์
8 บ้านหนองแคนหนองเทา
9 บ้านหนองม่วงหนองแวง
10 บ้านหางว่าวโนนบัว
11 บ้านเสือบอง
12 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
13 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
14 บ้านหนองแวงโพนเขวา
15 บ้านดอนสั้น
16 บ้านโพนค้อ
17 บ้านเอกสร้างเรือง
18 มหาราช 3
19 บ้านโนนอีปังโพนวัว
20 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม
21 บ้านหนองโพธิ์
22 บ้านหนองสวง
23 บ้านดอนกลาง
24 บ้านหนองไผ่
25 บ้านก่อโนนหล่อง
26 บ้านโพนแดง
27 จินดาวิทยาคาร 3
28 บ้านหมากเขียบ
29 บ้านก้านเหลือง
30 บ้านยางกุดนาคำ
31 บ้านยางเครือ
32
บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
33 บ้านคอนกาม
34 บ้านค้อเมืองแสน
35 บ้านโนนคูณ
36 บ้านหอย-โนนดู่
37 บ้านจอมวิทยา
38 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
39 บ้านยางชุมใหญ่
40 บ้านอีต้อม
41 บ้านมะกรูด
42 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
43 บ้านหนองทามใหญ่
44 บ้านจาน
45 บ้านบูรพา
46 บ้านพะแนงวิทยา
47 บ้านผักบุ้ง
48 บ้านดู่
49 บ้านดูนสิม(อสพป.8)
50 อนุบาลกันทรารมย์
51 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
52 บ้านทาม
53 บ้านโนนผึ้ง
54 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
55 บ้านหนองบัวไชยวาน
56 บ้านหนองโอง
57 บ้านพันลำ
58 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
59 บ้านเทิน
60 บ้านบัวน้อยโนนปอ
61 บ้านขาม
62 บ้านนาดี
63 บ้านโนนสะอาดอีตู้
64 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
65 บ้านหนองเทา
66 บ้านโคก
67 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง
68 บ้านโพธิ์ลังกา
69 บ้านกอก
70 บ้านเขวา
71 บ้านเหม้าหนองเรือ
72 บ้านกอกหัวนา
73 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
74 บ้านสีถาน
75 บ้านขามป้อม
76 บ้านหนามแท่ง
77 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
78 บ้านหนองดุมหนองม่วง
79 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
80 บ้านทุ่งพาย
81 บ้านหนองถ่ม
82 บ้านหนองหัวช้าง
83 บ้านบกขี้ยาง
84 บ้านทุ่งมั่ง
85 บ้านหนองไฮ
86 บ้านอีปาด
87 บ้านโนนคูณ
88 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
89 บ้านร่องเก้า
90 บ้านบกแดงผักขะย่า
91 บ้านโปร่ง
92 บ้านหัวเหล่า
93 บ้านโพนงาม
94 บ้านผักขย่าใหญ่
95 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
96 บ้านปลาข่อ
97 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
98 บ้านหนองแวง
99 บ้านก้อนเส้า
100 บ้านหนองสนม
101 บ้านเวาะวิทยาคม
102 บ้านหยอด
103 บ้านนาม่องนาเมือง
104 บ้านเหล่าฝ้าย
105 บ้านโนนหนองสิม
106 บ้านโนนสว่าง
107 บ้านหนองแวง
108 บ้านสะพุง
109 บ้านสะเต็ง
110 บ้านยางน้อยตองปิด
111 บ้านกะวัน
112 บ้านลุมพุกคูวงศ์
113 บ้านบัวระรมย์
114 บ้านหนองนาเวียง
115 บ้านหนองบาง
116 บ้านรุ่ง
117 บ้านโนนงาม
118 บ้านทุ่งสว่าง
119 บ้านขี้เหล็ก
120 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
121 บ้านโนนดู่
122 บ้านสว่าง
123 บ้านเจ้าทุ่ง
124 บ้านลิงไอ
125 บ้านหนองกันจอ
126 บ้านดงยาง
127 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
128 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
129 บ้านหนองบัว
130 บ้านสร้างสะแบง
131 อนุบาลวังหิน
132
ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
133 บ้านโนนสายหนองหว้า
134 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
135 บ้านโพนยาง
136 บ้านเห็นอ้ม
137 บ้านทุ่ง
138 บ้านสร้างบาก
139 บ้านสะมัด
140 บ้านหนองคู
141 บ้านตีกา
142 บ้านตำแยหนองเม็ก
143 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
144 บ้านกระถุน
145 บ้านขนวนจานสามัคคี
146 บ้านสร้างหว้า
147 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
148 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
149 บ้านโคกเพ็ก
150 บ้านคูเมือง
151 บ้านหนองม่วงหนองแต้
152 บ้านร่องสะอาด
153 บ้านป่าไร่
154 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
155 บ้านหนองเตย
156 บ้านเสมอใจหนองสลาม

ข่าว สพป ศรีสะเกษ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

**สงสัยส่วนไหนกรุณาถามทิ้งไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านใต้ของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบภายหลังและแจ้งกลับไปครับ**


ยังหางานไม่ได้! ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -