www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธค.61

- Advertisement -

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการและเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 8 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม 2561

หางานนครศรีธรรมราชเพิ่มเติมได้ที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 8 อัตรา

1. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 5 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติ: วุฒิม.3 ขึ้นไป รักงานบริการ ดูแลเด็กพิการได้

ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ดังนี้

วัดนาหมอบุญ /ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย /วัดไม้เสียบ /บ้านลานนา/ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓

 

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติ: วุฒิม.3 ขึ้นไป สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม


เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร

(๑) ใบสมัครตามแบบ จํานวน ๑ ชุด

(๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๑X ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

(๓) หลักฐานการศึกษา และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลัง วันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย จํานวน ๑ ฉบับ

(๔) บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จํานวน ๑ ฉบับ

(๕) ทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

(๖) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ

(๗) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

(๘) หลักฐานตามข้อ (๒) – (๖) ให้นําต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบและสําเนาเอกสาร ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อําเภอ เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2561 (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 13- 19 ธันวาคม 61 (งานเจ้าหน้าที่ธุรการ) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 20 ธันวาคม 2561 (งานเจ้าหน้าที่ธุรการ) ที่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 และทางเว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190 โทรศัพท์ 075-362701

คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัคร และใบสมัครได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -