www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สปก.เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

สปก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ  6 อัตรา วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา

 

2.  พนักงานดูแลสถานที่และสาธารณูปโภค 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 

3. เจ้าหน้าที่เกษตร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

 

4. เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรีทุกสาขา

 

5.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์

 

6.บุคลากร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรีทุกสาขา


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 พฤษภาคม 2562 ในวันทำการ เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 300 บาท 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ผู้สมัครสามารถดูประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ได้ภายในวันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖๒ ทาง WWW. alro.go.th


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

(๒) ผู้สมัครสอบ ระดับปริญญาตรี ให้แนบสําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียน แสดงผลการเรียน (Transcripts of Records) สําหรับต่ํากว่าปริญญาตรี ให้แนบสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตําแหน่งที่สมัครตามประกาศรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่อยู่ระหว่างรอรับปริญญาบัตร หรือรอรับประกาศนียบัตรสามารถนําหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ จํานวน ๑ ฉบับ

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ

(๕) สําเนาหลักฐานเอกสารทางทหาร เช่น หนังสือสําคัญ (แบบ สด. ๘) หรือใบสําคัญ (แบบ สด. ๔) หรือหนังสือรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด. ๔๓) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง ลงชื่อกํากับไว้ และวันที่สมัครไว้ด้วย


ที่อยู่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -