www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา 21 มค.-7 กพ.62

- Advertisement -

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี กรุงเทพฯ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท 

วุฒิปริญญาตรีสาขาทางคอมพิวเตอร์

 

2.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

 

3.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท 

วุฒิปริญญาตรีหรือระดับเดียวกัน สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 

4.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจาก ม.6 สายสามัญ

 

5.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท

วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา ที่ทางส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่

 

6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท

วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน สาขาการบัญชี

 

7.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท

วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาทางการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป

 

8.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท 

วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา ที่ทางส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่

 

9.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท

๑. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ

๒. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อ จากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

 

10.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 

๑. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6

๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 

11.พนักงานประจําห้องทดลอง 3 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 

มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.6

 

12.พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่

 

13.พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา เพศหญิง เงินเดือน 7,590 บาท  

๑. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.6

๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 

14.พนักงานบริการ 1 อัตรา เพศชาย เงินเดือน 7,590 บาท

ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ หรือมีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช.


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยาการบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และทางเว็บไซต์ www.childrenhospital.go.th

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร หรือขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

(๒) สําเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตําแหน่งที่สมัคร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) ใบรับรองแพทย์ และผล Chest X – ray (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดง ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จํานวน ๑ ฉบับ (ของสถานพยาบาลของรัฐ เท่านั้น)

(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (สําหรับตําแหน่งใดที่กําหนดให้ใช้ประสบการณ์ แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง)

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ กํากับไว้ด้วย


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

ถนนราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศสมัครงานได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -