www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 38 อัตรา 27 มีนาคม – 25 เมษายน 2562

- Advertisement -

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 38 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไปจนถึงปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 25 เมษายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

สถาบันประสาทวิทยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1.นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือนละ 15,960 บาท

วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ),วิทยาศาสตร์บัณฑิต (โภชนาการและการกําหนดอาหาร) และ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร

 

2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท

ปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน และการธนาคาร หรือทางการจัดการหรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์

มีทักษะภาษาอังกฤษนำมาใช้งานได้

 

3.นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท 

วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ มีทักษะภาษาอังกฤษนำมาใช้งานได้

 

4.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีทักษะทางคอมพิวเตอร์

 

5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท

วุฒิ ปวช-ปวส ทุกสาขา มีทักษะทางคอมพิวเตอร์

 

6.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท

วุฒิ ปวช-ปวส ทุกสาขา มีทักษะทางคอมพิวเตอร์

 

7.เจ้าพนักงานธุรการ 10 อัตรา เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท

วุฒิ ปวช-ปวส ทุกสาขา มีทักษะทางคอมพิวเตอร์

 

8.นายช่างเทคนิค 2 อัตรา เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท

วุฒิ ปวช-ปวส อิเล็กทริกนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง ช่างอุตสาหกรรม

 

9.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 

วุฒิ ม.3 – ม.6

 

10.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 

วุฒิ ม.3 – ม.6

 

11.พนักงานประจําตึก 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

วุฒิ ม.3 – ม.6

 

12.พนักงานบริการ 7 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 

วุฒิ ป.6 หรือ ม.3 – ม.6

 

13.พนักงานผ่าและรักษาศพ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 

วุฒิ ม.3 – ม.6


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอํานวยการชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วัน ที่ 27 มีนาคม – 25 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2306-9899 ต่อ 1213

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย)
(๒) สําเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตําแหน่งที่สมัคร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (สําหรับ ตําแหน่งที่กําหนดให้ต้องมีตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง) จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) จํานวน ๑ ฉบับ
(๘) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (สําหรับตําแหน่งใดที่กําหนดให้ใช้ ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง) ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัคร เขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย
**หลักฐานการสมัครให้นําฉบับจริงมาด้วย

โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -