www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 พย. 61

- Advertisement -

สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 – 12 พฤศจิกายน 2561

**สงสัยส่วนไหนกรุณาถามทิ้งไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบภายหลัง และแจ้งกลับไปครับ**

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่


ตำแหน่งที่ “สถาบันบำราศนราดูร” เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล

อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศหญิง

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ ครบถ้วนและพร้อมใช้งาน

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยางซับซ้อน เช่น พลิกตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตาม ฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา

4. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้ เป็นไปตามหลักมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

6.ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ตำแหน่งพนักงานเปล ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล

อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

4. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานเข็นบริการผู้ป่วย ไม่มีประวัติเคยได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงมาก่อน เช่น แขนหรือขาหัก มีการใส่เหล็กมาก่อน ฯลฯ

5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เข็นบริการผู้ป่วยทุกตึกภายในสถาบัน (รถนั่ง, เปลนอน) 2. เป็นเจ้าหน้าที่เวรเตรียมพร้อมบริการรับ – ส่งผู้ป่วยนอกสถานที่ 3. อยู่ประจำตามจุดตรวจต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยเข็นบริการเชิงรุก เช่น งานผู้ป่วยนอก อายุรกรรม และงานผู้ป่วยนอกศัลยกรรม เพื่อลดระยะการรอนานของงานบริการ 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มบริการทางการแพทย์

อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,300 บาท จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. มีความรู้ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งยา 2. จัดยาและตรวจสอบยาเบื้องต้นก่อนส่งมอบให้เภสัชกร 3. เบิกยาจากคลัง , พัสดุ 4. ขนยาจากคลังยามา Substock ห้องยา 5. ขนย้ายและเก็บเอกสารใบยาห้องยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในไปยังห้องเก็บเอกสาร 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มบริการทางการแพทย์

อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,250 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

2 . มีความรู้ไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า และมีวุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานช่วยเภสัชกร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมยา การปรับปรุงยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ยุ่งยากซ้ำซ้อน การจัดซื้อ จัดหา เก็บรักษา เบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางด้านเภสัชกรรม การจัดและจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ การให้คำแนะนำการใช้ยาภายใต้การ ควบคุมของเภสัชกร

2. ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

3. ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไป ตามมาตรฐาน

4. บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอบผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

ด้านบริการ

1. ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ

2. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติงานที่งานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มพัฒนาวิชาการด้านโรคติดเชื้อ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประสานงานด้วยความร่วมมือกับต่างประเทศ ร่าง-โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ แปล เอกสารไทย – อังกฤษ หรือ อังกฤษ – ไทย เพื่อใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานจากต่างประเทศ

2. วางแผนและบริหารจัดการกระบวนการ ดูแลต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

3. ประสานงานการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (ภาษาอังกฤษ) ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ของ ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกและสถาบันบำราศนราดูร รวมถึงบริหารจัดการงบประมาณ – ค่าใช้จ่าย ในการอบรม ดูแลอำนวยความสะดวกผู้เข้าอบรมชาวต่างชาติ

4 . จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและต่ออายุ (Resigmation) ของศูนย์ ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกทุกๆ 4 ปี

5. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม/ การศึกษาดูงาน

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

6. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

3. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และศัพท์ทางการแพทย์

4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Word, Access, Excel

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติสรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานใน ด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ ต่างๆ เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานเลขานุการของแผนงานพัฒนาบุลากร เช่น การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม การจัดอบรม/สัมมนา

3. ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้านวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านประสานงาน

1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ด้านการบริการ 1. ตอบปัญหา ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

7. ตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มบริการทางการแพทย์

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,680 บาท จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) และมีใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ตรวจสอบยาก่อนจ่ายและให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย

2. งานให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

3. เฝ้าระวังติดตามและรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จาการใช้ยา (Adverse Drug Reaction)

4. เฝ้าระวังและติดตามการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction)

5. เฝ้าระวังและติดตามความคลาดเคลื่อนในการจัดยา (Pre dispensing error)

6. เฝ้าระวังและติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error)

7. ให้ข้อมูลข่าวสารด้านยาแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย (Drug Information Service)

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่ายหนาตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการผ่าน การเกณฑ์ทหาร

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครโปรดติดต่อด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 – 12 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพ)

 

การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สถาบันฯ จะประกาศ ให้ทราบในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561  ณ ที่ติดประกาศของสถาบันบำราศนราดูร และทางเว็บไซต์ http://www.bamras.ddc.moph.go.th และทาง Facebook ของงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันบำราศนราดูร ในเครือ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ เปิดรับสมัคร  คลิ๊กที่นี่

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

 

- Advertisement -

- Advertisement -