www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 125 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 เมษายน 2562

- Advertisement -

สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 125 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ วุฒิปริญญาโท-เอก ตั้งแต่วันที่ 17-28 เมษายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

สอบราชการ 62

สถาบันการพลศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562

อัตราเงินเดือน ปริญญาเอก 21,000 บาท ปริญญาโท 17,500 บาท

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา โดยจะต้อง ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจก่อนวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

(๒) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

(๓) ทะเบียนบ้าน

(๔) บัตรประจําตัวประชาชน

(๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน 3 รูป

(๖) เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

(๗) หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา สําหรับผู้สมัครสอบแข่งขัน ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสืออนุญาต จากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัคร สอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้

(๘) ผู้สมัครสอบแข่งขันที่สมัครสอบในสาขาวิชาพลศึกษา ความเชี่ยวชาญกีฬาประเภท ต่างๆ ให้แนบเอกสารที่ระบุความเชี่ยวชาญกีฬาประเภทนั้น ส่วนผู้สมัครในสาขาวิชาอื่น ถ้ามีความเชี่ยวชาญ กีฬาประเภทใดให้แนบเอกสารที่ระบุความเชี่ยวชาญ มาด้วย

(๙) เอกสารผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้


การรับสมัครสอบแข่งขัน

สามารถขอรับใบสมัครสอบแข่งขัน ณ สํานักงานอธิการบดี สถาบัน การพลศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ipe.ac.th หรือเอกสารท้ายข่าวนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 17 – 28 เมษายน 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สํานักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลหนองไม้แดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผู้สมัครสอบต้องชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จํานวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -