www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-23 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา วุฒิ ปวช-ปวส ตั้งแต่วันที่ 13-23 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

  • สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่าง ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 1 อัตรา

  • สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ํากว่า ๙ หน่วยกิต จาก สถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

พนักงานบริการ 1 อัตรา

สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน


วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
– รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13-23 พฤษภาคม 2562 ในเวลาราชการ ณ แผนกธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร ๒ ชั้น ๒ ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2297-8184
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก Cyber.rta.mi.th รวมทั้งปิดประกาศที่บอร์ดหน้ากองธุรการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
กําหนดวันสอบคัดเลือก วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ที่อยู่ กองบัญชาการกองทัพบก ถนน ราชดำเนินนอก แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก

๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัครวันแรก)

๓ ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี ๒๕๔๑-๒๕๔๒ ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือก ทหารกองประจําการในปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๔ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับ ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๕ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยคําพิพากษาของศาลหรือ อยู่ในระหว่างดําเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๘.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น


หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร

(นําฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย และถ่ายสําเนาเอกสาร จํานวน ๑ ชุด)

๑ ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย

๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร

๓ สําเนาใบสูติบัตร

๔ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา, มารดา

๕ ใบสําคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจําการ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร)

๖ สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.๓, สด.๘) ใบลาพักเพื่อรอการปลด หรือใบรับรอง การฝึกวิชาทหาร จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด ครั้งสุดท้าย กรณีเคยเป็นทหารเกณฑ์, บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์ ใช้ สด.๙ และผ่านการเกณฑ์แล้ว ใช้ สด.๔๓ พร้อมถ่ายสําเนาเอกสาร จํานวน ๑ ชุด

๗ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งตัวสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถ่ายรูปไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร)

๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตรของ บิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)

๙ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันที่สมัครเท่านั้น


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -