www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน จํานวน 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

- Advertisement -

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน จํานวน 23 อัตรา วุฒิ ม.6 – ปวช. รายได้ 480 – 1,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

งานราชการ 62

 

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

 

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จํานวน ๒๓ อัตรา ประกอบด้วย

 

๑.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ ไม่น้อยกว่าวันละ ๗ ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก

ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

๑.๒ ตําแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จํานวน ๑๔ อัตรา

ปฏิบัติงานวันละ ๘ ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 480 บาท

ปฏิบัติงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 720 บาท

ปฏิบัติงานวันละ ๑๖ ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 900 บาท

– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

– สามารถทำงานเป็นกะได้

 

๑.๓ ตําแหน่งเวชกรฉุกเฉิน จํานวน ๓ อัตรา

ปฏิบัติงานวันละ ๘ ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท

ปฏิบัติงานวันละ ๑๖ ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 1,000  บาท

– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผ่านการอบรมสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

 

๑.๔ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจําจุดจอด) จํานวน ๔ อัตรา

– กรณีผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

ปฏิบัติงานวันละ ๘ ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 550 บาท

ปฏิบัติงานวันละ ๑๖ ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 1,100.- บาท

– กรณีไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

ปฏิบัติงานวันละ ๘ ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 480 บาท

ปฏิบัติงานวันละ๑๖ ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 960 บาท

– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีใบขับขับขี่ประเภท 2 และ/หรือผ่านการอบรมสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

– สามารถทำงานเป็นกะได้

 

๑.๕ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สํานักงาน) จํานวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ ไม่น้อยกว่าวันละ ๗ ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก

ค่าตอบแทนวันละ 430 บาท

– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

– มีใบขับขับขี่ประเภท 2


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑ อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ (๐๙.๐๐ – ๑๖.00 น.) สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๒๒๐ ๓๕๗๐

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัคร ดังนี้

(๑) ใบสมัครและรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่สมัครสอบ ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 

(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ (ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา) 

(๕) ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ ฉบับ 

(๖) หลักฐานทางทหาร (กรณีเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 

(๗) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกําหนดวันสอบ

จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://www.bangkokems.bangkok.go.th/ หรือที่ Facebook: Pages ศูนย์เอราวัณ สํานักการแพทย์

ที่อยู่ ศูนย์เอราวัณ 

514, ถนนหลวง, แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร, 10100 10700

โหลดไฟล์ประกาศที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -